Bur­ger Inn bör­jar bli otå­li­ga

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

I nio må­na­der har Bur­ger Inn va­rit stängt för att det ska ri­vas och byg­gas nytt på tom­ten. Men hu­set står fort­fa­ran­de kvar och ägar­na till ham­bur­ger­re­stau­rang­en bör­jar trött­na på att ing­et hän­der.

– Jag är en gans­ka tål­mo­dig per­son men nu bör­jar tim­gla­set rin­na ut så att sä­ga. Ett av vå­ra vill­kor när vi sål­de till Fa­bo var att det skul­le bli ett snabbt igång­sät­tan­de av byg­get. När vi stäng­de i sep­tem­ber var det med upp­fatt­ning­en att man skul­le bör­ja ri­va fö­re jul och byg­ga strax ef­ter jul, sä­ger Hen­rik Za­jac som dri­ver Bur­ger Inn till­sam­mans med sys­tern Ket­ty Moh­lin.

– HA­DE VI ve­tat det här ha­de vi kun­nat kö­ra vår verk­sam­het be­tyd­ligt läng­re. Jag är en gans­ka rast­lös per­son och van vid att ha nå­got att gö­ra. Nu har jag vis­ser­li­gen pre­cis köpt hus och kun­nat äg­na mig åt det. Ef­ter att ha stått och stekt ham­bur­ga­re var­je som­mar i näs­tan tret­tio år ska det ock­så bli skönt att va­ra le­dig den­na som­ma­ren. Men jag skul­le vil­ja kom­ma igång och job­ba med pla­ne­ring­en av det nya i sep­tem­ber-ok­to­ber.

När vi pra­ta­des vid för någ­ra må­na­der se­dan nämn­de du att ni fun­de­ra­de på att öpp­na nå­got an­nat i en an­nan lo­kal un­der ti­den?

– Ja, men jag är li­te klu­ven. Det blir nog svårt att fo­ku­se­ra på två stäl­len. Bur­ger Inn är själv­klart den störs­ta sats­ning­en. Vi tän­ker ut­vid­ga kon­cep­tet där.

Nu ska riv­ning­en va­ra på gång in­om kort, men re­a­lis­tiskt sett kan väl ett ny­byg­ge stå klart ti­di­gast i mit­ten av näs­ta år?

– Jo, så är det nog. Jag kän­ner att jag haft en bra re­la­tion med Fa­bo och tror in­te att de fört mig bakom lju­set, men att he­la tids­pla­nen för Bur­ger Inn va­rit för op­ti­mis­tisk. Jag vill se re­sul­tat nu, sä­ger Hen­rik Za­jac.

Fa­bos vd Christi­an Ky­lin med­ger att tids­pla­nen för­se­nats någ­ra vec­kor men häv­dar att det ald­rig sagts nå­gon tid för när det nya hu­set ska stå fär­digt.

– Vi job­bar med den här frå­gan he­la ti­den. Riv­ning­en på­bör­jas snart och vi kan in­te spi­ka nå­gon tid för ny­byg­get för­rän vi har upp­hand­lat ent­re­pre­na­den av det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.