Macron vill stär­ka franskt själv­för­tro­en­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Mat­ti­as Are­skog/tt

Em­ma­nu­el Macron har in­stal­le­rats som pre­si­dent – och har där­med bli­vit Frank­ri­kes yngs­te ledare se­dan Na­po­le­on.

I sitt förs­ta tal i Élysé­e­pa­lat­set i Pa­ris ut­lo­va­de 39-åri­ge Macron sto­ra för­änd­ring­ar, bå­de av EU och i Frankrike, och att stär­ka det frans­ka själv­för­tro­en­det.

– I de­cen­ni­er har Frankrike tviv­lat på sig själv. Mitt upp­drag är att ge frans­män­nen till­ba­ka det själv­för­tro­en­det, sä­ger Macron.

Han pas­sa­de även på att pri­sa si­na fö­re­gång­a­res in­sat­ser. När det gäl­ler Hol­lan­de tog han bland an­nat upp det kli­matav­tal som un­der­teck­na­des i Pa­ris och kam­pen mot ter­rorn.

Det är upp till oss att byg­ga den värld som de unga är vär­da, sa­de 39-åring­en, som är lan­dets yngs­te ledare se­dan Na­po­le­on lät sig krö­nas till kej­sa­re vid 35 års ål­der 1804. Han sa­de ock­så att sto­ra för­änd­ring­ar krävs.

– Jag vet att frans­män­nen vän­tar sig myc­ket av mig. De har all rätt att stäl­la höga krav, sä­ger Macron.

Ce­re­mo­ni­er­na i Pa­ris in­led­des med ett en­skilt mö­te med Franço­is Hol­lan­de, där den av­gå­en­de pre­si­den­ten läm­na­de över ko­der­na till lan­dets kärn­va­pen till Macron.

I dag vän­tas Macron pre­sen­te­ra vem han vill ha som pre­miär­mi­nis­ter, in­nan han fly­ger till Ber­lin för att träf­fa för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel. I mor­gon ska Macron pre­sen­te­ra sin re­ge­ring, upp­ger käl­lor nä­ra pre­si­den­ten.

FOTO: THIBAULT CAMUS/AP

Frank­ri­kes nye pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron till­sam­mans med sin fru Bri­git­te Macron ut­an­för Élysé­e­pa­lat­set i Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.