Stor de­mon­stra­tion i Moskva

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYSSLAND. Tu­sen­tals män­ni­skor de­mon­stre­ra­de i går i Moskva i pro­test mot pla­ner på att ri­va tu­sen­tals hus i den rys­ka hu­vud­sta­den. De pla­ne­ra­de riv­ning­ar­na gäl­ler hus som bygg­des un­der Sov­jet­ti­den och som be­sluts­fat­tar­na häv­dar är i un­der­må­ligt skick. Men många Moskva­bor är över­ty­ga­de om att det i själ­va ver­ket hand­lar om kom­ma åt vär­de­full tomt­mark i cen­tra­la Moskva.

”Håll tas­sar­na bor­ta från Moskva” och ”Nej till riv­ning­ar”, skan­de­rar de tu­sen­tals de­mon­stran­ter­na.

Op­po­si­tions­po­li­ti­kern Alek­sej Na­val­nyj del­tog i de­mon­stra­tio­nen. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: PAVEL GOLOVKIN/AP

Tu­sen­tals per­so­ner pro­te­ste­ra­de i Moskva mot pla­ner­na på att ri­va 4 500 hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.