Fak­ta: Mor­det på Ke­vin

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den 16 au­gusti 1998, på som­mar­lo­vets sista dag, hit­tas fy­ra­å­ri­ge Ke­vin död i bo­stads­om­rå­det Dot­te­vik i Ar­vi­ka. Till en bör­jan ut­går po­li­sen från att det hand­lar om en olyc­ka, men änd­rar till att det för­ mod­li­gen rör sig om ett sex­u­al­brott, och bör­jar där­ef­ter ut­re­da om barn kan ha dö­dat ho­nom. En dryg vec­ka se­na­re, den 22 au­gusti, för­hörs två brö­der, fem och sju år gam­la, för förs­ta gång­en, men en­dast som vitt­nen. Po­li­sen har se­na­re två ton­å­ring­ar, en 13­åring och en 14­åring, som hu­vud­miss­tänk­ta. I mit­ten av ok­to­ber går po­li­sen ut med upp­gif­ten att de bå­da brö­der­na er­känt att de dö­dat Ke­vin. Po­li­sen av­slu­tar fal­let den 2 no­vem­ber, men åkla­ga­ren i fal­let väck­te ald­rig nå­gon be­vis­ta­lan och brö­der­nas skuld blev ald­rig rätts­ligt prö­vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.