Re­kord­få pre­miär­rös­tar 2018

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POLITIK. An­de­len första­gångsväl­ja­re i va­let näs­ta år kom­mer att va­ra re­kord­li­ten, den mins­ta på näs­tan 25 år, vi­sar siff­ror som Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB) ta­git fram åt Ekot.

En­ligt SCB kom­mer grup­pen första­gångsväl­ja­re att ut­gö­ra cir­ka 5,2 pro­cent av den to­ta­la väl­jarkå­ren i va­let 2018 och så få, re­la­tivt sett, har de in­te va­rit se­dan 1994.

I för­ra va­let, 2014, var an­de­len 6,2 pro­cent. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.