Nät­mask har spri­dit sig i över 150 län­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Jak­ten på de skyl­di­ga bakom den hit­tills störs­ta glo­ba­la ut­press­ning­s­at­tac­ken har in­letts. En­ligt Eu­ro­pol om­fat­tar It-an­grep­pet nu över 150 län­der.

Se­dan sprid­ning­en bör­ja­de rap­por­te­ras i fre­dags har an­ta­let drab­ba­de da­to­rer ba­ra fort­satt att växa, sä­ger Rob Wainwright, chef för Eu­ro­pol, den eu­ro­pe­is­ka po­lis­myn­dig­he­ten,

– Den glo­ba­la räck­vid­den är ut­an mot­styc­ke. De se­nas­te siff­ror­na är över 200 000 drab­ba­de i minst 150 län­der, sä­ger han i brit­tis­ka ITV:S pro­gram Peston on Sun­day.

– Många av des­sa of­fer är fö­re­tag, även sto­ra så­da­na.

Och då hand­lar det tro­li­gen mest om att fler fall upp­täcks, in­te att da­ta­mas­ken fak­tiskt fort­sät­ter att spri­das. En ano­nym 22-årig It-sä­ker­hets­ex­pert sä­ger sig ha lyc­kats hej­da själ­va sprid­ning­en.

– Vi har lyc­kats stop­pa det här, men det kom­mer ett nytt (an­grepp) och det kom­mer vi in­te att kun­na stop­pa, sä­ger man­nen, som in­te vill upp­ge sitt namn, till BBC.

Ge­nom att re­gi­stre­ra en do­mä­n­a­dress som an­vän­des lyc­ka­des han av­bry­ta da­tor­vi­rusan­grep­pet, som be­skrivs som den störs­ta ut­press­ning­s­at­tac­ken hit­tills. Men det räc­ker med att de skyl­di­ga skri­ver om den skad­li­ga ko­den för att an­grep­pet ska ta ny fart, var­nar han.

–Det finns sto­ra peng­ar i det här. Det finns ing­en an­led­ning för dem att slu­ta. Det krävs in­te sär­skilt stor an­sträng­ning för dem att änd­ra ko­den och bör­ja om igen. Så det finns stor risk att de kom­mer att gö­ra det, sä­ger 22-åring­en, som på sin blogg Mal­wa­re Tech be­skri­ver hur han ”av en hän­del­se” lyc­ka­des stop­pa vi­ru­s­at­tac­ken.

Eu­ro­pol-che­fen de­lar räds­lan.

– Jag är oro­lig för hur an­ta­let kom­mer att fort­sät­ta växa när folk kom­mer till job­bet och slår på si­na ma­ski­ner på mån­dags­mor­go­nen, sä­ger Rob Wainwright. (TT)

FOTO: MATT DUNHAM/AP

47-åri­ge Pa­trick Ward är en av It-at­tac­kens of­fer. Hans hjär­to­pe­ra­tion på Saint Bart­holo­mew’s Hospi­tal i Lon­don ställ­des in på grund av för­stör­da da­to­rer i fre­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.