Lä­ka­re häk­tad för knark­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En lä­ka­re i Stock­holm har häk­tats på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grovt nar­ko­ti­kabrott och grovt be­drä­ge­ri, skri­ver Ex­pres­sen. Han an­mäl­des av Stock­holms läns lands­ting i de­cem­ber.

Mis­stan­kar­na rör­de ”på­gåen­de be­drä­ge­ri, do­ping­brott och nar­ko­ti­kabrott” i sam­band med re­cept­för­skriv­ning som kostat lands­ting­et minst el­va mil­jo­ner kro­nor. En­ligt en in­ter­nut­red­ning ha­de re­cep­ten tro­ligt­vis ut­fär­dats i syf­te att tjä­na peng­ar.

Man­nen för­ne­kar brott. I feb­ru­a­ri blev han av med sin lä­kar­le­gi­ti­ma­tion. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.