Falun fu­last – Vis­by vack­rast när de bo­en­de får be­stäm­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Näs­tan al­la got­län­ning­ar tyc­ker att Vis­by är fint. Men i Da­lar­na tyc­ker ba­ra sex av tio att den stad man bor när­mast el­ler i är vac­ker, vi­sar en ny un­der­sök­ning.

– Got­län­ning­ar är stol­ta över sin hem­bygd, sä­ger Vis­by­för­fat­ta­ren An­na Jans­son.

Got­land, el­ler i al­la fall Vis­by, är syn­ner­li­gen vac­kert. I al­la fall om du frå­gar bo­en­de på Got­land. När Si­fo på fö­re­ta­get Pro­jek­ten­ga­ge­mangs upp­drag frå­ga­de 2 500 svens­kar om de tyck­te att sta­den de bod­de i el­ler bod­de när­mast var vac­ker sva­ra­de 97 pro­cent av got­län­ning­ar­na ”ja”.

För­fat­ta­ren An­na Jans­sons tre bokse­ri­er, bland an­nat dec­kar­na om Ma­ria Wärn, ut­spe­lar sig al­la i Vis­by. Hon är mer för­vå­nad över att siff­ran in­te var 100 pro­cent, än att Got­land top­par lis­tan.

– Om du sit­ter på bå­ten mot Vis­by, ba­ra själ­va vyn med klos­ter­ru­i­ner, ring­mur och gröns­kan är fan­tas­tisk. Tit­tar man åt hö­ger har man sto­ra vi­ta klip­por rakt ner i azur­blått vat­ten, sä­ger hon.

De bo­en­de i Da­lar­na, som ham­nar i bot­ten av lis­tan, är in­te alls li­ka im­po­ne­ra­de av si­na stä­der. Där sä­ger ba­ra 61 pro­cent att stä­der­na är fi­na.

–Det är otro­ligt in­tres­sant att av al­la land­skap så är det i Da­lar­na man in­te är så im­po­ne­ra­de av si­na stä­der. Da­lar­na är så känt för sin lands­bygd, med rö­da stu­gor, där land­ska­pet har sin iden­ti­tet. Men de har in­te sat­sat på si­na stä­der. Så tol­kar jag det, sä­ger Em­ma Lund­borg, land­skaps­ar­ki­tekt på Te­ma Pro­jek­ten­ga­ge­mang.

Carl-jo­han Ing­e­ström, vd för Vi­sit Da­lar­na, lyf­ter ock­så fram vy­er­na ut­an­för stä­der­na.

– När man tän­ker ef­ter så är det nå­gon­stans så att Da­lar­na är ett vac­kert land­skap. Det finns tu­ris­ter och be­sök­mål i of­tast vack­ra mil­jö­er. Men en­skil­da stä­der är knap­past så vack­ra, sä­ger han.

Han tyc­ker att sto­ra köp­cent­rum ut­an­för stä­der­na är en bov i dra­mat, då de ut­ar­mar stads­kär­nor­na som upp­levs som dö­da och där­med fu­la. Ett le­van­de cent­rum är vik­tigt för bå­de be­sö­ka­re och in­vå­na­re, en­ligt ho­nom.

–Med det sagt ha­de jag hop­pats att pro­cent­siff­ran va­rit li­te hög­re för Da­lar­na, sä­ger han.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/TT

Het kan­di­dat. Ka­ro­li­na Ek­holm tar över som Riks­banks­chef, en­ligt en Tt-en­kät med bland an­nat chefse­ko­no­mer och na­tio­na­le­ko­no­mer.

FOTO: LEIF R JANS­SON/TT/ARKIV

Vis­by är vac­kert, tyc­ker got­län­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.