Ek­holm ef­ter Ing­ves?

Hon kan bli ny Riks­banks­chef

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ste­fan Ing­ves ry­ker och er­sätts av stats­sek­re­te­ra­re Ka­ro­li­na Ek­holm som riks­banks­chef, en­ligt en Tt-en­kät med ex­per­ter.

Ing­en av en­kät­del­ta­gar­na tyc­ker att nå­gon av de be­fint­li­ga le­da­mö­ter­na i Riks­ban­kens di­rek­tion hål­ler måt­tet för att ta över.

Be­ty­get för Ste­fan Ing­ves två man­dat­pe­ri­o­der på snart tolv år som riks­banks­chef spre­tar re­jält. Fle­ra till­frå­ga­de väl­jer att de­la ut två oli­ka be­tyg, me­dan två en­kät­del­ta­ga­re av­står från att be­tyg­sät­ta.

”Ing­ves sköt­te den aku­ta krishan­te­ring­en ut­märkt, där blir det ett A”, skri­ver en av ex­per­ter­na.

”För ti­den ef­ter den aku­ta kri­sen blir det ett F”, tilläg­ger ex­per­ten.

Ska­lan som gäl­ler är A–F, med A som topp­be­tyg och F som un­der­känt och sam­man­ta­get får Ing­ves me­di­an­be­ty­get C. Då in­går tre A, varav två ba­ra gäl­ler den förs­ta man­dat­pe­ri­o­den. Två ex­per­ter väl­jer sam­ti­digt att un­der­kän­na Ing­ves med be­ty­get F.

Kri­ti­ken mot Ing­ves hand­lar bland an­nat om upp­re­pa­de pro­gnosmis­sar och att in­fla­tions­må­let in­te va­rit upp­fyllt på många år. En del såg­ning­ar är bru­ta­la.

”Den urus­la pen­ning­po­li­ti­ken 2010–2014 har bli­vit ett var­nan­de ex­em­pel in­ter­na­tio­nellt”, skri­ver en del­ta­ga­re.

”Åren med mi­nus­rän­ta kom­mer tro­li­gen be­trak­tas som ett miss­lyc­kat ex­pe­ri­ment”, skri­ver en an­nan.

Åt­ta av el­va del­ta­ga­re i en­kä­ten tror det blir den S-märk­ta stats­sek­re­te­ra­ren Ka­ro­li­na Ek­holm som tar över ef­ter Ing­ves. En gar­de­rar dock med ett mind­re tro­ligt andra­hands­sce­na­rio där Ing­ves får tre år till.

Den S-märk­ta Folk­sam­che­fen Jens Hen­riks­son re­spek­ti­ve det fö­re det­ta S-stats­rå­det Tho­mas Östros får ock­så var sin röst.

”Jag fruk­tar att det blir nå­gon re­ge­ring­en när­stå­en­de. Där­med un­der­grävs för­tro­en­det för Riks­ban­kens själv­stän­dig­het”, skri­ver den elf­te till­frå­ga­de som in­te pe­kar ut nå­gon med namn.

Ka­ro­li­na Ek­holm, som i ut­ta­lan­den flag­gat för att hon kan tän­ka sig att tac­ka ja till upp­dra­get, var le­da­mot i Riks­ban­kens di­rek­tion 2009–2014. Hon re­kry­te­ra­des där­i­från som stats­sek­re­ta­re hos fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) för snart tre år se­dan.

Man­da­tet för Kerstin af Joch­nick, förs­ta vice ord­fö­ran­de i Riks­ban­kens di­rek­tion, lö­per lik­som Ing­ves man­dat ut vid års­skif­tet. Bland de el­va del­ta­gar­na i en­kä­ten tror tio att hon får en man­dat­pe­ri­od till.

”Av två skäl. Kerstin är kvin­na och hon har in­te gjort nå­got all­var­ligt miss­tag”, skri­ver en av del­ta­gar­na.

I slutän­dan är det Riks­ban­kens full­mäk­ti­ge, med Su­san­ne Eberste­in som ord­fö­ran­de, som av­gör hur Riks­ban­kens di­rek­tion ser ut ef­ter års­skif­tet. Eberste­in vill in­te sva­ra på när be­slut kan va­ra fat­tat. Jo­a­kim Gok­sör/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.