Nu styr lus­ten för An­ders Södergren

JUBILAREN: SKIDÅKAREN ÄR NÖJD MED SIN KAR­RIÄR

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MALIN EIJDE/TT

Han må ha trap­pat ned på trä­nings­tim­mar­na men den folk­kä­ra täv­lingså­ka­ren från Näck­tjärn i Mo, Sö­der­hamn, gil­lar fort­fa­ran­de att spän­na på sig ski­dor­na och stäl­la sig på start­lin­jen emel­lanåt. Det har han gjort ock­så den se­nas­te vin­ter­sä­song­en, se­nast i fem­mi­len på SM i Umeå. Där slu­ta­de han fem­ma. In­te då­ligt för nå­gon som nu­me­ra kal­lar sig mo­tio­när.

När han nu kny­ter ihop säc­ken ef­ter åren på elit­ni­vå kan han kän­na sig nöjd. In­te ba­ra med id­rotts­re­sul­ta­ten ut­an med er­fa­ren­he­ter­na vid si­dan om, som gör att han ser ski­dåkar­kar­riä­ren som en lång ut­bild­ning.

– Jag har haft fan­tas­tis­ka upp­le­vel­ser un­der åren, och kun­nat för­sör­ja mig på det jag gil­lar mest i frå­ga om ak­ti­vi­te­ter. Det är få för­un­nat att kun­na le­va på sin hob­by.

AN­DERS SÖDERGREN HAR gjort sig känd som en mål­med­ve­ten och en­vis täv­lings­män­ni­ska som åker med äk­ta skid­gläd­je, på trä­nings­pass så­väl som på täv­ling­ar. Om­skri­ven in­te ba­ra för si­na pre­sta­tio­ner ut­an för sin po­pu­la­ri­tet hos publi­ken. Han har ock­så till­hört de mer oturs­för­följ­da vad gäl­ler ska­dor och sjuk­do­mar.

Åren fö­re Os-gul­det var han med om en punk­te­rad lunga, te­sti­kel­can­cer, disk­bråck och sju vec­kors från­va­ro på grund av ett vi­rus strax fö­re jul 2009. Än­då lyc­ka­des han upp­nå de fles­ta av si­na mål un­der kar­riä­ren. För­u­tom världs­cup­seg­rar­na, två vins­ter i Hol­men­kol­lens fem­mil och Vm-me­dal­jer­na kan han stolt­se­ra med li­ka många in­di­vi­du­el­la Sm-guld som Mo­ra­nis­se.

AN­DERS SÖDERGREN växte upp un­der tryg­ga om­stän­dig­he­ter i ett li­tet sam­häl­le med stöt­tan­de för­äld­rar och en tvil­ling­bror, Pär, som till en bör­jan ock­så trä­na­de ski­dor. Var ni en id­rotts­in­tres­se­rad fa­milj?

– Ja, det var vi ju. Men jag har ald­rig bli­vit pres­sad och het­sad att trä­na och täv­la, ut­an det har va­rit på eg­na vill­kor he­la ti­den. Myc­ket stött­ning men ing­en ga­len id­rotts­för­äl­der. Jag tror det är vik­tigt att man får väl­ja själv. Man mär­ker att många som har bli­vit väl­digt pres­sa­de när de var små läg­ger av ti­digt.

Han triv­des bra hem­ma och bryd­de sig in­te om att sö­ka nå­got skid­gym­na­si­um. Han var ing­en ung­doms­stjär­na, men ha­de ett bra gäng att trä­na med och ut­veck­la­des sak­ta men sä­kert. Se­dan gjor­de han lum­pen på I5:s id­rotts­plu­ton och gick på Skid­hög­sko­lan. Ef­ter det bör­ja­de fram­gång­ar­na kom­ma.

Os-gul­det som han var med och vann i sta­fett vid OS i Van­cou­ver

2010 är kro­nan på kar­riä­ren. Men de verk­li­ga mil­stol­par­na in­träf­fa­de ti­di­ga­re än så.

– Då tän­ker jag mer på re­sul­tat och me­ri­ter, och på att bry­ta bar­riä­rer, som förs­ta gång­en jag stod på pris­pal­len i världs­cu­pen. Det var ett här­ligt be­vis på att jag ha­de gjort nå­got bra och var på rätt väg.

Elit­kar­riä­ren är över men ski­dor­na släp­per han in­te ta­get om. – Jag gör litegrann som jag har lust med, sä­ger längd­stjär­nan An­ders Södergren, som fort­fa­ran­de dy­ker upp i täv­lings­spå­ret ibland.

UN­DER TÄV­LINGSÅ­REN HAR han och hust­run Li­sa ock­så väl­kom­nat två dött­rar. Det är en sär­skild ut­ma­ning att kom­bi­ne­ra vil­la- och små­barns­li­vet med en eli­tid­rotts­kar­riär. Un­der trä­nings­lä­ger och mäs­ter­skap har han fått va­ra bor­ta från fa­mil­jen i pe­ri­o­der.

– Det är myc­ket då­ligt sam­ve­te och många tan­kar hemåt när man är bor­ta, sä­ger An­ders Södergren. Det är klart att det går att kom­bi­ne­ra, det är ing­et snack om det, men det är de­fi­ni­tivt ing­en en­kel upp­gift att få ihop det. Fram­för allt in­te för Li­sa som har va­rit hem­ma och sli­tit väl­digt hårt. Det tär och det är ett puss­lan­de. Men vi har haft fan­tas­tiskt bra hjälp från vå­ra för­äld­rar.

NU, SOM ANSTÄLLD på Skid­för­bun­det, är han hem­ma desto mer. Men ski­dor­na släp­per han in­te ta­get om. Han job­bar på mark­nads­si­dan och tar hand om spon­so­rer, sam­ti­digt som han le­der ett sam­ar­bets­pro­jekt mel­lan svens­ka och nors­ka skid­för­bun­det.

Och som sagt, än så länge dy­ker han upp på en och an­nan täv­ling ock­så. Hur länge han fort­sät­ter med det får lus­ten av­gö­ra.

– Jag har ing­en plan för täv­lan­det och trä­nan­det. Jag trä­nar för att må gott och hål­la ihop, och se­dan täv­lar jag om jag har lust och kän­ner för det. Det är helt krav­fritt. Det är gans­ka skönt.

Bild: ROBERT HEN­RIKS­SON/TT

MÅNGA HÖJDPUNKTER. Skid­ve­te­ra­nen An­ders Södergren fyl­ler 40 år och har en fin täv­lings­kar­riär att blic­ka till­ba­ka på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.