Trots mål - ny Hbk-förlust

FOTBOLL: KI­NOS­HITA HITTADE RÄTT EF­TER NIO TIM­MAR OCH NIO MI­NU­TER

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - AN­DERS TORNELL 010-471 51 49 at@hn.se

– Jag är glad för att ha gjort mitt förs­ta mål i Allsvenskan, men vi mås­te gö­ra fler. Vi be­hö­ver tre­po­äng­a­re, sä­ger Ko­su­ke Ki­nos­hita.

Den 22-åri­ge ja­pa­nen re­du­ce­ra­de till 1–2 med fy­ra mi­nu­ter kvar av or­di­na­rie tid ef­ter att ha sprung­it runt Ham­mar­by­för­sva­ret och kru­tat in bol­len vid när­mas­te stol­pe.

– För mig per­son­li­gen var må­let bra för själv­för­tro­en­det. Ef­ter det rö­da kor­tet (mot Jön­kö­pings Söd­ra) har jag haft pro­blem men­talt och pra­tat myc­ket med trä­nar­na.

Nu fick ”Koske” hop­pa in ef­ter att ha va­rit bän­kad i för­lust­mat­chen mot AIK. Han er­sat­te Niko­lai Al­ho och var ba­ra in­ne på planen i fem mi­nu­ter in­nan må­let kom.

MEN DET HJÄLP­TE in­te HBK, som ef­ter en mar­dröms­start ham­na­de i un­der­läge med 0–2 re­dan ef­ter el­va mi­nu­ter.

Bå­da gång­er­na var det Ji­lo­an Ha­mad som hittade rätt och gjor­de si­na förs­ta mål i allsvenskan för Ham­mar­by.

Först lyc­ka­des han pe­ta bol­len för­bi Isak Pet­ters­son i sjät­te mi­nu­ten se­dan Mar­cus Mat­hi­sen mis­sat i för­svars­spe­let och strax där­på kru­ta­de han in mål num­mer två med ett väl­pla­ce­rat vol­ley­skott ef­ter att Björn Paul­sen nic­kat fram bol­len.

– Vi bör­ja­de rik­tigt då­ligt. Det kän­des som om vi ha­de svårt att kom­ma i gång och in­te var re­do för mat­chen. Ham­mar­by vann ju al­la du­el­ler­na i bör­jan, ana­ly­se­rar dans­ke Mat­hi­sen, som den hjälp­gum­ma han är i la­get nu var till­ba­ka på hö­ger­bac­ken ef­ter någ­ra mind­re lyc­ka­de in­sat­ser som cen­tral mitt­fäl­ta­re.

YT­TER­LI­GA­RE MÅL FÖR stock­hol­mar­na låg i luf­ten och de fles­ta bland de 5201 per­so­ner­na trod­de nog att det blev 0–3 när Ar­nor Sma­ra­son höll sig fram­me ef­ter en stolpre­tur (nick av Paul­sen), men do­ma­ren blås­te av för off­si­de.

In­hop­pa­ren Ko­su­ke Ki­nos­hita sat­te stopp för mål­tor­kan ef­ter nio tim­mar och nio mi­nu­ter, men Halm­stads BK gick på än­nu en all­svensk mi­na när Ham­mar­by tog tred­je 08-se­gern in­om lop­pet av tre vec­kor på Ör­jans vall.

”I den här li­gan blir man hårt straf­fad för miss­ta­gen.”

MAR­CUS MAT­HI­SEN

HBK FICK LI­TE mer tryck fram­åt i slu­tet av förs­ta halv­lek och vas­ka­de fram någ­ra hygg­li­ga lä­gen. Al­ho sköt tungt från di­stans och Mar­cus Jo­hans­son fick lä­ge med bå­de hu­vud och föt­ter fram­för Ba­jens mål.

Men nå­gon nät­kän­ning blev det in­te och trots att hem­ma­la­get ef­ter pa­us fort­sat­te att ha myc­ket boll hän­de det in­te så myc­ket mer än någ­ra halv­far­li­ga in­lägg och någ­ra skott ut­i­från av Abou­ba­kar Kei­ta, som på nytt var rik­tigt duk­tig på in­ner­mitt­fäl­tet.

MÅ­LET TÄNDE ETT visst hopp om po­äng och HBK för­sök­te kom­ma med en sista of­fen­siv. Ba­jen höll dock un­dan.

– Vi har ing­en rik­tig tur just nu. Ham­mar­by ha­de tre lä­gen i förs­ta halv­lek och gjor­de två mål, men det är skill­nad på att spe­la i Su­pe­ret­tan och i Allsvenskan. I den här li­gan blir man hårt straf­fad för miss­ta­gen, sä­ger Mat­hi­sen. Han fort­sät­ter: – Men men­talt var det jäk­ligt vik­tigt att vi änt­li­gen fick slut på mål­tor­kan. Det ha­de känts hopp­löst, för att in­te sä­ga omöj­ligt att gö­ra mål, om vi in­te ha­de hit­tat rätt i dag hel­ler.

Se­nas­te mat­chen som HBK gjor­de mål var i bor­t­apre­miä­ren mot Jön­kö­ping Söd­ra den ni­on­de april.

Bild: JARI VÄLITALO

LYCKAT BYTE. Ko­su­ke Ki­nos­hita er­sat­te Niko­lai Al­ho och hann ba­ra va­ra på planen i fem mi­nu­ter in­nan han sat­te punkt för HBK:S mål­tor­ka i Allsvenskan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.