Sö­der­ström gräm­de sig över mål­mis­sen

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Med be­net i hög­lä­ge och en ispå­se tryckt mot ena fot­knö­len kun­de Kal­le Sö­der­ström kon­sta­te­ra att Bo­is fick 0-0 på Finn­vedsval­len. – Det är väl okej, men vi sik­ta­de för­stås på tre po­äng, sa han.

Det blev en gans­ka gri­nig match mel­lan Var­berg och Vär­na­mo och du­el­len med Ty­ler Li­set­te glöm­mer in­te Kal­le i förs­ta ta­get. Det kän­des som en in­ter­fe­rence för att ta­la hoc­key­språk.

– En re­jäl stämp­ling. Den var in­te så my­sig, sa Kal­le Sö­der­ström, vars lag ha­de ve­lat ha mer än en po­äng.

– Förs­ta halv­lek var rätt bra, vi ska­pa­de lä­gen och nästan­lä­gen. I and­ra kom vi in­te upp i sam­ma ni­vå.

KAL­LE SÖ­DER­STRÖM SJÄLV ha­de Bo­is ab­so­lut bäs­ta chans. I 27:e mi­nu­ten nic­ka­de Tho­mas Bo­akye vi­da­re bol­len till Sö­der­ström som blev fri och fick myc­ket tid på sig.

– Bol­len kom li­te högt och jag hann in­te få upp be­net.

För förs­ta gång­en fick Lu­ma­la Ab­du star­ta i en se­ri­e­match.

– Li­te an­norlun­da än ”Gab­be”. Ab­du går ju mer i dju­pet. Jag hittade ho­nom där nå­gon gång, men jag gav ho­nom in­te så myc­ket tid. LU­MA­LA SJÄLV HA­DE viss press på sig. Han kom ju till Bo­is som lån från Kal­mar FF och trä­na­ren Pe­ter Swärdh fanns på plats och spi­o­ne­ra­de. De pra­ta­des vid ef­teråt.

– Han tyck­te jag gjor­de en okej match. In­te wow, men okej, sa Lu­ma­la som vi­sa­de sin snabb­het och tek­nik.

– Jag är på rätt väg. Det var bra att få spel­tid. Jag för­tjä­na­de det.

Gabri­el Altemark Vanneryr luf­sa­de för­bi ut­an­för om­kläd­nings­rum­met och val­de bän­ken då ljums­kar­na är över­an­sträng­da.

– Vi får se om jag spe­lar mot Gais på ons­dag. Det är en match som man in­te vill mis­sa, sa ”Gab­be”.

”Vi får se om jag spe­lar mot Gais på ons­dag”

GABRI­EL ALTEMARK VANNERYR

BAKOM BO­IS PO­ÄNG låg ett di­sci­pli­ne­rat för­svars­spel. Vär­na­mo vann hörn­sta­tisti­ken med för­kros­san­de 13-6 men back­lin­jen, med An­ton Lil­jen­bäck i spet­sen, såg till att Su­pe­ret­tans mes­te mål­skytt, Pär Ce­derqvist fick läm­na planen mål­lös.

– Förs­ta halv­lek var gans­ka bra från vår si­da. Vi fick om­ställ­ning­ar och kom loss på kan­ter­na, men sak­na­des väl li­te i sista­pass­ning­ar­na. I and­ra tar Vär­na­mo över, men vi re­der ut det bra. I pass­nings­spe­let slar­va­de vi, där mås­te vi upp för att jag ska va­ra rik­tigt nöjd, sa Bo­is trä­na­re Jör­gen Wå­le­mark

IFK VÄRNAMOS TRÄ­NA­RE Christi­an Järd­ler har ti­di­ga­re så­gat Bo­is spel och be­skri­vit det som trå­kigt.

– Jag är nöjd med ar­betsin­sat­sen. Det var ing­en över­rask­ning att vi fick mö­ta ett lag med lågt för­svars­spel. Det är svårt att ta sig ige­nom. Det är en match som är spe­ci­ell, men vi gör ett he­der­värt för­sök...

Järd­ler vil­le in­te gå in i en ny ver­bal dust, ut­an sa gans­ka coolt och av­slapp­nat:

– Man får spe­la fotboll pre­cis hur man vill. Var­berg är jät­te­bra på det och de väl­jer att gö­ra det. Så vad jag tyc­ker är egent­li­gen oin­tres­sant. Det blir 0-0 och det är upp till mig att slå det. Det gjor­de vi in­te i dag.

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

UPPDATERING. Lu­ma­la Ab­du spe­la­de från start och pra­ta­de ef­teråt med Kal­mars trä­na­re Pe­ter Swärdh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.