Valinge stod upp bra mot topp­lag

Hallands Nyheter - - Sporten - FELIX HANSSON spor­ten@hn.se

Ma­rie­bo stod för mot­stån­det och de vi­sa­de sig va­ra för star­ka för Valinge.

MA­RIE­BO VALINGE

(2-0)

3 0

– De star­tar mat­chen i ett ra­san­de tem­po och det är det klart bäs­ta la­get vi mött. I de förs­ta 20 mi­nu­ter­na häng­er vi in­te med då det ock­så gör ett fint spel­mål och ett på hör­na, sa Valinges trä­na­re Tobias Ekdahl.

Ti­digt två­måls­un­der­läge kun­de ha knäckt vil­ket lag som helst men in­te Valinge. De tog sig in i mat­chen då de bör­ja­de sät­ta sitt för­svars­spel ge­nom att lig­ga taj­ta­re i mar­ke­ring­ar­na.

– Vi sat­te vårt för­svars­spel och på så sätt lyc­ka­des vi stö­ra dem och ska­pa en hel del chan­ser. Om vi skul­le gjort ett mål då el­ler in­nan de­ras and­ra mål känns det som vad som helst ha­de kun­nat hän­da, me­na­de Ekdahl.

MA­RIE­BO TILL­SAM­MANS MED Jitex är se­ri­ens klart bäs­ta lag så da­gens förlust för Valinge var en he­der­sam så­dan.

– Att Ma­rie­bo var vär­da se­gern var det ing­et snack om men spe­lar vi så­här res­ten av året kom­mer vi ta många po­äng. Nu har vi mött li­te svå­ra­re mot­stånd i bör­jan så det ska bli spän­nan­de och se när vi mö­ter lag som lig­ger när­ma­re i tabellen. Vi har ock­så någ­ra spe­la­re som kom­mer till­ba­ka från ska­dor så vi kom­mer få en bred trupp med bra kon­kur­rens om platserna, sa Ekdahl.

I SLU­TET AV mat­chen flyt­ta­de Valinge fram för att hit­ta en re­du­ce­ring, då kont­ra­de Ma­rie­bo in 3-0. Valinges mål­vakt Alex­an­dra Ols­son stod för en myc­ket bra in­sats då hon gjor­de fle­ra kva­li­fi­ce­ra­de rädd­ning­ar. Hon ut­sågs till matchens li­ra­re i Valinge.

”Att Ma­rie­bo var vär­da se­gern var det ing­et snack om”

TOBIAS EKDAHL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.