En po­äng för Vin­berg mot Dal­storp

Hallands Nyheter - - Sporten - FELIX HANSSON spor­ten@hn.se

Vin­bergs knap­pa spelö­ver­tag och led­ning höll in­te he­la vägen. – Vi skul­le ha kun­nat åka här­i­från med tre po­äng, sa Vin­bergs trä­na­re Michael Svens­son.

DAL­STORP VIN­BERG

(0-1) Vin­berg tog led­ning­en ef­ter dry­ga kvar­ten där Si­mon An­ders­son pres­sa­de en av Dal­storps mitt­bac­kar till att tap­pa bol­len, för att se­dan spe­la Markus Thor­björns­son fri med mål­vak­ten. Thor­björns­son var sten­sä­ker och av­slu­ta­de med ett skott i nät­ta­ket.

– EN FÖRS­TA halv­lek där Dal­storp star­tar bra men vi spe­lar upp oss och tar över ef­ter vårt led­nings­mål. Se­dan har vi bland an­nat ett fri­lä­ge som vi bor­de ha för­val­tat bätt­re men jag är helt klart nöjd med förs­ta halv­lek, sa Svens­son.

Dal­storp är ett fy­siskt lag som är duk­ti­ga på fas­ta si­tu­a­tio­ner och det viss­te Vin­berg om. Trots det­ta kom Dal­storps kvit­te­ring på en fri­spark som nick­skar­va­des i nät i den 70:e match­mi­nu­ten.

– Vi ha­de scou­tat dem och viss­te att de var fy­siskt star­ka och bra på fas­ta, men vi vil­le än­då spe­la vårt spel. I and­ra har vi li­te svårt att va­ra kre­a­ti­va i vårt an­falls­spel då de pres­sar oss hårt men vi har än­då li­te över­tag på dem och ska­par fler mål­chan­ser, me­na­de Svens­son.

BÅ­DA LA­GEN KOM med två ra­ka seg­rar i ba­ga­get så det var lag med bra själv­för­tro­en­de. Dal­storp ha­de ock­så vun­nit bå­da si­na hem­ma­mat­cher än så länge i år, trots det­ta var Svens­son in­te helt nöjd med re­sul­ta­tet.

– Jag är gans­ka nöjd med la­gets in­sats idag, fram­förallt tre­backs­lin­jen gjor­de ett rik­tigt bra jobb. Sen tyc­ker jag vi bor­de åkt här ifrån med tre po­äng, av­slu­ta­de Svens­son.

Vin­berg har nu tre ra­ka mat­cher ut­an ne­der­lag. I näs­ta om­gång mö­ter man Hö­ganäs på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.