Til­de Jo­hans­son vann i Stock­holm

Hallands Nyheter - - Sporten -

FRIIDROTT: Ef­ter sju gre­nar stod Til­de Jo­hans­son som seg­ra­re i hel­gens mång­kampstäv­ling­ar i Stock­holm.

Ett in­le­dan­de per­son­ligt re­kord på 100 m häck med ti­den 14.04 se­kun­der sat­te ni­vån på Til­de Jo­hans­sons täv­lan­de i hel­gen. Hon följ­de upp häck­lop­pet med nya per­son­li­ga re­kor­det 1.69m i höjd, en sä­ker­hets­stöt på 10.03 me­ter i ku­la ef­ter pro­blem med tek­ni­ken och av­slu­ta­de lör­da­gen med 25.48 se­kun­der på 200 me­ter. Sön­da­gen in­led­des med fi­na 6.18m i längd. Näs­ta gren var spjut där Til­de skic­ka­de iväg spju­tet 37.65 me­ter för att på av­slu­tan­de 800 me­ter gå ut i en trygg led­ning, en led­ning som ba­ra växte. Til­des slut­po­äng skrevs till 5430 po­äng, ett sju­kamps­re­sul­tat som står sig bra hi­sto­riskt i 16-års klas­sen.

Lil­la­sys­ter Mol­ly ha­de stol­pe ut i många av gre­nar­na, men hon vi­sa­de upp stor ka­rak­tär och in­ställ­ning nå­got som tog hen­ne till en ni­on­de plats i slut­ställ­ning­en för flic­kor 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.