Sa­mir och Vik­tor har släppt nytt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA HALL/TT

”Det är en låt som ska fun­ka på kid­sen som är 13 år och gam­la far­mor som vill fuc­ka loss.”

VIK­TOR FRISK

De tog en pa­us från sce­nen, och hann med bå­de dans och bok­skri­van­de. Men nu är Sa­mir och Vik­tor till­sam­mans igen, och sat­sar stort med Kung. – Vi har hit­tat en ny ba­lans, sä­ger Vik­tor Frisk.

”Jag ska le­va som en kung, le­va li­vet nu när jag är ung.” Det vill du­on att fan­sen ska sjunga med i när Kung släpps den 12 maj, en låt som Sa­mir och Vik­tor hop­pas ska bli en stor som­mar­hit.

– Det är en låt som ska fun­ka på kid­sen som är 13 år och gam­la far­mor som vill fuc­ka loss, sä­ger Vik­tor Frisk.

DE TROR ATT lå­ten, som är skri­ven av Fred­rik Kem­pe, kom­mer att spe­las på stu­dent­flak och in­spi­re­ra till fest och dans.

– Det är en låt att ooa till, kon­sta­te­rar Sa­mir Ba­dran.

– Vi kan ju in­te ve­ta sä­kert att det blir en som­mar­plå­ga, men vi gil­lar den, så på det sät­tet är vi säk­ra.

I slu­tet av som­ma­ren släpps än­nu en låt, Vi gör det än­då.

– Vad den hand­lar om får ni hö­ra då, sä­ger Vik­tor Frisk.

DU­ON HAR VA­RIT med i Me­lo­di­festi­va­len två gång­er, haft fle­ra hit­lå­tar och tur­ne­rat runt he­la Sve­ri­ge. Men även på var sitt håll hann Ba­dran och Frisk med myc­ket. Un­der det kor­ta up­pe­hål­let på ba­ra någ­ra må­na­der skrev Vik­tor en bok om ad­hd, och Sa­mir med­ver­ka­de i Let’s dan­ce och fle­ra and­ra tv-pro­gram. De släpp­te ock­så varsin sing­el.

– Man be­hö­ver si­na pa­u­ser ibland för att lan­da i vad man vill gö­ra, sä­ger Vik­tor Frisk.

De sä­ger att de bå­da har myc­ket ener­gi, och att det blev för myc­ket ef­ter en tid med väl­digt myc­ket spel­ning­ar. Un­der för­ra som­ma­ren ha­de du­on in­te mind­re än 92 spel­ning­ar, i ge­nom­snitt tre per dag. Det bör­ja­de tä­ra på du­on som un­der någ­ra må­na­der äg­na­de sig åt eg­na pro­jekt istäl­let för att stå på sce­nen.

– Det var nöd­vän­digt för att hit­ta till­ba­ka till mu­si­ken, sä­ger Vik­tor Frisk.

Men nu sak­nar du­on sce­nen, och läng­tar till­ba­ka.

– Det ska bli skit­kul i som­mar, det finns in­te en spel­ning som vi in­te ser fram emot, sä­ger Vik­tor Frisk.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

HÄR IGEN. Sa­mir och Vik­tor släp­per en ny sing­el, Kung. De har ti­di­ga­re haft hit­lå­tar som Ba­da nak­na och Suc­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.