Oviss­he­ten har åter­vänt till Ar­vi­ka

Om poj­kar­na fri­as ökar ris­ken för ryk­tes­sprid­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Erik Pauls­son Rönn­bäck/tt

Min­ne­na från hös­ten 1998 bubb­lar upp till ytan i värm­länds­ka Ar­vi­ka när Ke­vin­fal­let grans­kas i me­di­er­na. Många be­rät­tar om oviss­he­ten som fick ett slut när brö­der­na pe­ka­des ut – och oro­ar sig för ryk­tes­sprid­ning om vem som dö­da­de poj­ken.

Ar­vi­kas ti­di­ga­re so­ci­al­chef Jan Åke Her­mans­son, 66, led­de krishan­te­ring­en un­der jak­ten på Ke­vins mör­da­re. Då var han mitt i stor­mens öga, nu föl­jer han hän­del­ser­na på av­stånd när TT be­sö­ker ho­nom i se­kel­skif­tes­vil­lan uppe på höj­den i cen­tra­la Ar­vi­ka.

– Jag tror att många måd­de då­ligt un­der den hös­ten. Vi män­ni­skor be­hö­ver en för­kla­ring till var­för sa­ker och ting hän­der, och det var väl­digt svårt att hit­ta en för­kla­ring till det här, sä­ger han.

Han minns hur en re­por­ter sträck­te fram mik­ro­fo­nen och frå­ga­de om det kom som en blixt från klar him­mel att två poj­kar till slut ha­de be­fun­nits skyl­di­ga.

– Många sa­ker finns i ens med­ve­tan­de att det skul­le kun­na in­träf­fa, men jag tror in­te att det här fanns med. Nu kan oviss­he­ten kom­ma till­ba­ka, det kans­ke in­te alls var så som den för­kla­ring­en vi fick, sä­ger han.

Un­der en pro­me­nad i cen­tra­la Ar­vi­ka, som präglas av små­stä­der­nas van­li­ga bland­ning av char­mi­ga trä­hus och folk­hems­byg­gen, ver­kar de fles­ta ha läst det se­nas­te om gransk­ning­en av mordut­red-

ning­en, och in­te minst sett SVT:S do­ku­men­tär med klipp från po­lis­för­hö­ren.

Gun Falk, 76, hål­ler upp ett klar­rött pa­ra­ply i skydd mot ef­ter­mid­dags­reg­net när hon rör sig längs Torg­ga­tan med den vit­kal­ka­de kyr­kan i ena än­den och tåg­sta­tio­nen i mörkt te­gel i and­ra. Hon är upp­rörd över att brö­der­na in­te haft med sig nå­gon som stöt­tat dem un­der de av­slu­tan­de för­hö­ren, och sä­ger att det är fruk­tans­värt att de har fått le­va med skul­den un­der så många år.

– Man vet ju hur barn är, att det går att le­da dem hur som helst. Som jag för­står det har det in­te gått rätt till.

Al­la har en åsikt – men få vill skyl­ta med sitt namn. En av dem, en man i 40-års­ål­dern med grön jac­ka och trim­mat skägg, sä­ger att det är trå­kigt om gransk­ning­en le­der till att Ar­vi­ka i fort­sätt­ning­en kom­mer att för­knip­pas med mor­det på Ke­vin, men att det är vik­tigt att gå till bot­ten med vad som hän­de, in­te minst för rätt­sä­ker­he­ten.

– Om det in­te var brö­der­na som mör­da­de ho­nom, vem är då skyl­dig? Det pra­tas det väl­digt li­te om, sä­ger han.

En kvin­na i 50-års­ål­dern skyn­dar upp­för Hamn­ga­tan och för­svin­ner in på Kyr­ko­ga­tan. Hon vill in­te bli in­ter­vju­ad, ef­tersom hon tyc­ker att me­di­er­na ut­nytt­jar fal­let på de drab­ba­des be­kostad.

– Det känns in­te schyst mot nå­gon av fa­mil­jer­na att det ska dras upp igen, sä­ger hon.

Läng­re bort står en kvin­na i 25-års­ål­dern, som även hon vill va­ra ano­nym. Hon sä­ger att sta­den är de­lad i två lä­ger mel­lan dem som tror att brö­der­na är oskyl­di­ga, och de som hell­re vill gå vi­da­re och blic­ka fram­åt.

– Det märks in­te minst på so­ci­a­la me­di­er att det är gans­ka tu­de­lat och att det lätt blir en väl­digt hård ton i kom­men­tar­fäl­ten, sä­ger hon.

På Dot­te­viks­sko­lan, som lig­ger ba­ra någ­ra hund­ra me­ter från strand­kan­ten där Ke­vin hit­ta­des död, sä­ger per­so­na­len att bar­nen i de äld­re klas­ser­na föl­jer me­di­e­rap­por­te­ring­en, men att de ver­kar för­hål­la sig till den på sam­ma sätt som and­ra hän­del­ser som in­träf­fa­de in­nan de föd­des.

–Det är egent­li­gen per­sonal­grup­pen som är kvar som har det job­bi­gast. Det var många tuf­fa si­tu­a­tio­ner, med en väl­dig oro, sä­ger Ar­vi­kas grund­sko­le­chef Ca­ri­na Jo­han­nes­son, som job­ba­de som lä­ra­re på sko­lan un­der ut­red­ning­en.

Hon be­rät­tar hur för­äld­rar följ­de si­na barn till sko­lan och hur po­li­sen kom för att häm­ta ele­ver till för­hör och vall­ning­ar.

– Vi lä­ra­re ställ­de oss i var­je hörn på skol­går­den för att hål­la koll på ele­ver­na un­der ras­ter­na, för i bör­jan ha­de vi al­la möj­li­ga ut­sa­gor om vad det kun­de ha va­rit för nå­gon som gjort det här, sä­ger Ca­ri­na Jo­han­nes­son.

Ma­ria Ca­vallin Paul­son, spe­ci­al­pe­da­gog på Dot­te­viks­sko­lan, lyf­ter fram ris­ken för ryk­tes­sprid­ning på so­ci­a­la me­di­er om brö­der­na fri­as från an­kla­gel­sen.

– Jag tän­ker att det kan le­da till nya spe­ku­la­tio­ner bland dem som bod­de här då. För en del kan ju ryk­ten bli till san­ning­ar, sä­ger hon.

Man vet ju hur barn är, att det går att le­da dem hur som helst. Som jag för­står det har det in­te gått rätt till. ■■GUN FALK, 76.

FOTO: SVT

I SVT:S do­ku­men­tär vi­sas klipp ur för­hö­ren där ing­en av för­äld­rar­na finns när­va­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.