Dags att dril­la bar­nen i Fal­ken­berg hår­da­re?

RISKER. De­talj­be­döm­ning av var­je barns lä­ran­de re­dan i för­sko­lan kan lätt bli bör­jan till en orim­ligt ti­dig kart­lägg­ning av svag­he­ter.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 16/5. Be­tygs­lik­nan­de om­dö­men re­dan i för­sko­lan? Kan det sät­ta fräs på bar­nen i Fal­ken­berg, som tam­pats med pro­ble­met att kom­mu­nen lig­ger li­te ef­ter vad gäl­ler ut­bild­ningsni­vå jäm­fört med många and­ra or­ter lan­det?

Fullt så hård­dra­get förs in­te re­so­ne­mang­et i den sats­ning på ökat lä­ran­de i för­sko­lan, som Fal­ken­berg nu sat­sar stort på. Men fak­tum är att de ”ob­ser­va­tions­ma­tri­ser” som för­s­kol­lä­rar­na skall bör­ja an­vän­da för att be­dö­ma ele­ver­nas ut­veck­ling bär väl­digt sto­ra lik­he­ter med de be­döm­nings­ma­tri­ser som an­vänds för be­tygs­sätt­ning i grund­sko­lan.

NOG FÖR ATT för­sko­lans un­der­vis­nings­upp­drag skärpts på sisto­ne – en för­änd­ring som för­mod­li­gen lär un­der­stry­kas i den nya lä­ro­plan som re­ge­ring­en be­ställt av Skol­ver­ket till näs­ta år. Men in­ne­bär det att Fal­ken­bergs nya sats­ning en­kom är fram­synt och klok?

Nog för att det är an­ge­lä­get att

öka kva­li­te­ten i för­sko­lan. Men den be­döm­nings­me­tod som nu tas fram är in­te okon­tro­ver­si­ell, vil­ket Fal­ken­bergs sam­ar­bets­part­ner, pe­da­go­gik­fors­ka­ren Ann S Pihl­gren, tor­de va­ra fullt med­ve­ten om. Hon är forsk­nings­le­da­re på Ig­ni­te Re­se­arch In­sti­tu­te och ti­di­ga­re Mo­de­rat skol­po­li­ti­ker i Norr­täl­je.

IN­OM SKOLFORSKNINGEN FINNS det för­vis­so en in­rikt­ning som an­ser att ökat mä­tan­de av bar­nens kom­pe­tens är ett plus. Och visst, om man de­talj­be­dö­mer ung­ar­na re­dan vid ett par års ål­der ökar ju för­ut­sätt­ning­ar­na för att i tid tragg­la bort till­kor­ta­kom­man­den.

Be­döm­nings­fö­re­språ­kar­na är dock på kol­li­sions­kurs med en an­nan forsk­nings­in­rikt­ning, som ser ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser av ökat fo­kus på kun­skaps­mät­ning och do­ku­men­ta­tion av yng­re barn. Man be­fa­rar bland an­nat att man kanske bör­jar be­trak­ta ett fullt nor­malt barn, som ut­veck­lar si­na fär­dig­he­ter se­na­re

än si­na jämn­å­ri­ga, som en elev med svag­he­ter.

I ar­bets­ma­te­ri­a­let för Fal­ken­bergs sats­ning un­der­stryks att om en pe­da­gog är osä­ker på be­döm­ning­en – som görs på in­di­vid­ni­vå – skall ar­bets­la­get ge­nom­fö­ra or­ga­ni­se­ra­de ob­ser­va­tio­ner av bar­net vid ett el­ler fle­ra till­fäl­len.

– Det hand­lar om att be­dö­ma var de be­fin­ner sig i sitt lä­ran­de så att vi kan sät­ta in rätt re­sur­ser och ge dem kor­rekt stöd, för­kla­rar Anet­te Klang-jen­sen, verk­sam­hets­chef för för­sko­lor­na, på ny­hets­plats i HN.

DET LÅ­TER SE­RI­ÖST och plikt­tro­get, men väc­ker sam­ti­digt frå­gor. Hur väl syn­kar be­döm­nings­ma­te­ri­a­let med den barnpsy­ko­lo­gis­ka forsk­ning­en? På bar­na­vård­cen­tra­ler­na lug­nas oro­li­ga för­äld­rar, som ten­de­rar att jäm­fö­ra sin lil­le Kal­le med gran­nens Li­sa, av skö­ters­kor som klart och tyd­ligt för­kla­rar att så små barn ut­veck­las i väl­digt oli­ka takt. Men den bil­den kan ju lätt ra­se­ras om för­s­kol­lä­ra­ren där­ef­ter på­ta­lar att man nog be­hö­ver job­ba li­te ex­tra med Kal­les språk­för­stå­el­se...

Ob­ser­va­tions­ma­tri­ser­na som per­so­na­len ska fyl­la i an­ses dock (till skill­nad från dem som an­vänds i grund­sko­lan) in­te lämp­li­ga att del­ge för­äld­rar­na. Mam­mor och pap­por skall, un­der ut­veck­lings­sam­ta­len,

få ta del av en tvät­tad version. Hur väl den sa­ken lär fun­ge­ra i prak­ti­ken åter­står att se.

HUR MÅNGA AV da­gens för­äld­rar lär kän­na sig till­freds med så­dan mörk­lägg­ning av avan­ce­ra­de de­talj­stu­di­er av de­ras barns ut­veck­ling – do­ku­ment som i sin tur kan tän­kas föl­ja med bar­net när de förs över till sko­lan? Och vil­ken möj­lig­het har för­äld­rar, som in­te alls kän­ner sig be­kvä­ma med det här ar­bets­sät­tet, att helt sä­ga nej till kart­lägg­ning­en?

EN AN­NAN FRÅ­GA som Fal­ken­bergs­sats­ning­en väc­ker är hur för­sko­le­per­so­na­len ska få ti­den att räc­ka till. Ris­ken finns att allt mer avan­ce­rad do­ku­men­ta­tion stjäl tid från så­väl om­sorg som un­der­vis­ning – och ju stör­re barn­grup­per­na är desto mer på­tag­ligt blir pro­ble­met. Men Fal­ken­berg kanske har ta­git höjd för det­ta, i form av per­sonal­för­stärk­ning­ar, när sats­ning­en nu lan­se­ras?

Bild: BJÖRN LINDGREN/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.