För­stärk pri­mär­vår­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Krist­de­mo­kra­ter­na vill gö­ra en kraf­tig för­stärk­ning av pri­mär­vår­den. Det ska va­ra själv­klart att man i förs­ta hand vän­der sig till sin vård­cen­tral när man är i be­hov av vård. Men då kan man in­te mö­tas av en te­le­fon som med­de­lar att ti­der­na är slut så du får åter­kom­ma i mor­gon. Det be­hö­ver fin­nas ti­der att få när män­ni­skor be­hö­ver det.

VI KRISTDEMOKRATER VILL för­änd­ra vård­ga­ran­tin in­om pri­mär­vår­den. Vi vill sän­ka ti­den till förs­ta be­sök från sju da­gar till en dag. Man ska allt­så få träf­fa den kom­pe­tens man be­hö­ver på vård­cen­tra­len re­dan näs­ta dag, det kan va­ra lä­ka­re el­ler nå­gon an­nan kom­pe­tens. Det vik­ti­ga är att man ska få sin tid di­rekt.

Vård ska ske så nä­ra som möj­ligt och sjuk­hu­set ska in­te va­ra det förs­ta man tän­ker på. Aku­ten är in­te bäst ni­vå för al­la be­hov. I Hal­land har vi sagt att ca 80 pro­cent av vår­den ska ske på vård­cen­tra­len och det är hög tid att öka job­bet för att nå må­let. Det är in­te me­ning­en att äld­re med sto­ra vård­be­hov ska sit­ta fle­ra tim­mar på aku­ten och vän­ta för att bli in­lagd på en av­del­ning på sjuk­hu­set. De ska i förs­ta hand få den vård de be­hö­ver nä­ra, an­ting­en på vård­cen­tra­len el­ler i sitt hem.

För att lyc­kas med det­ta krävs det bå­de mer peng­ar och ett an­nat ar­bets­sätt. T ex fler kom­pe­ten­ser an­vänds på vård­cen­tra­ler­na och att di­gi­ta­la vård­for­mer an­vänds i myc­ket stör­re ut­sträck­ning. Det är vik­tigt att 1177 och am­bu­lan­sen styr tyd­li­ga­re mot vård­cen­tra­len och att det finns ti­der att få när man be­hö­ver det.

DÄR­FÖR VILL Krist­de­mo­kra­ter­na till­skju­ta tre mil­jar­der kro­nor från sta­ten till pri­mär­vår­den. Om de för­de­las ef­ter folk­mängd skul­le det in­ne­bä­ra cir­ka 100 mil­jo­ner för sjuk­vår­den i Hal­land. Det är peng­ar som skul­le ge Hal­lands in­vå­na­re tryg­ga­re vård och bätt­re till­gäng­lig­het. Niklas Matts­son (KD) le­da­mot i häl­so- och sjuk­vårds­ut­skot­tet

i Re­gi­on Hal­land

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

VÅRDGARANTI. Man ska få träf­fa den kom­pe­tens man be­hö­ver på vård­cen­tra­len re­dan näs­ta dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.