Ring­hals be­ta­lar ut bonus­peng­ar

För att be­hål­la vik­tig per­so­nal i kon­troll­rum­men har Ring­hals sjö­satt ett bonus­pro­gram. Som mest kan det ge nä­ra en halv mil­jon kro­nor för den som stan­nar till 2020. ”Ett ge­ne­röst er­bju­dan­de”, sä­ger vd Björn Lin­de.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

”På Ring­hals är al­la li­ka vik­ti­ga och all per­so­nal be­hövs för drif­ten. Men en viss del av per­so­nal har läng­re upp­lär­nings­tid och då blir man låst med tan­ke på stäng­nings­da­tu­men 2019 och 2020” BJÖRN LIN­DE

vd Ring­hals

Ring­hals har in­fört ett bonus­pro­gram för att be­hål­la sin kon­troll­rums­per­so­nal. Näs­tan en halv mil­jon kro­nor ext­ra får den som hål­ler ut till slu­tet av re­ak­tor­stäng­ning­ar­na

Pro­gram­met om­fat­tar cir­ka 140 per­so­ner. För dem som job­bar på Ring­hals 2 som stäng­er 2019 blir bonu­sen 350 000 kro­nor. Kon­troll­rums­per­so­na­len som är kvar till 2020 då Ring­hals 1 stäng­er får 450 000 kro­nor ext­ra i lö­ne­ku­ver­tet.

Ut­be­tal­ning­ar­na kom­mer att ske steg­vis för att per­so­na­len ska stan­na ti­den ut. Re­dan vid kom­man­de års­skif­te blir det en ut­be­tal­ning på 50 000 kro­nor. Se­dan höjs ni­vån på ut­be­tal­ning­ar­na.

BJÖRN LIN­DE, VD på Ring­hals, sä­ger att bonus­pro­gram­met in­förs för att säk­ra upp rätt kom­pe­tens så länge som det be­hövs.

– Där­för har vi gått ut med en bonus för den ka­te­go­rin av per­so­nal.

– På Ring­hals är al­la li­ka vik­ti­ga och all per­so­nal be­hövs för drif­ten. Men en viss del av per­so­nal har läng­re upp­lär­nings­tid och då blir man låst med tan­ke på stäng­nings­da­tu­men 2019 och 2020.

– Det är ett ge­ne­röst er­bju­dan­de som vi har gett, fram tills att vi stäng­er Ring­hals 1 och 2.

Björn Lin­de vill än­då skic­ka bud­ska­pet, vil­ket han re­dan gjort in­ternt, att all per­so­nal är li­ka vik­tig på Ring­hals.

NÅ­GON MER YRKESKATEGORI kan dock in­te räk­na med nå­gon peng­a­bonus.

– Här och nu har vi inga yt­ter­li­ga­re ak­ti­vi­te­ter som är kopp­la­de till nå­got bonus­pro­gram. Bonus­pro­gram­met för kon­troll­rums­per­so­na­len gör vi för att det är en lång ut­bild­nings­typ till de här be­fatt­ning­ar­na som är krav­ställ­da.

– Vi mås­te säk­ra drif­ten en­ligt den plan som lig­ger.

Är det svårt att pla­ne­ra verk­sam­he­ten med tan­ke på re­ak­tor­stäng­ning­ar­na 2019 och 2020?

– Det är ett pus­sel. Svårt skul­le jag in­te vil­ja sä­ga att det är, men det är en ny si­tu­a­tion. Vi job­bar med det här i stort sett dag­li­gen och vi har en bra kon­troll på det.

Blir det ett stort över­skott på per­so­nal i kon­troll­rum­men ef­ter 2020?

– Nej, det är in­te den si­tu­a­tio­nen vi ser när vi gör vå­ra pla­ner. Sen kan man in­te ve­ta ex­akt hur det ser ut om tre och fy­ra år.

– Dä­re­mot ser vi ett be­hov av re­kry­te­ring in­om vis­sa be­fatt­ning­ar och vi kom­mer att ha många an­ställ­da även när vi ba­ra har re­ak­tor 3 och 4 i drift.

PER­SO­NA­LEN PÅ RING­HALS kom­mer på sikt mins­ka från 1 500 till 900 per­so­ner.

– I siff­ran 900 lig­ger en­bart per­so­nal till drif­ten av re­ak­tor 3 och 4. Sen kom­mer många att ar­be­ta med av­veck­ling­en, sä­ger Björn Lin­de.

Bild: AN­NI­KA ÖRNBORG

DE­LAR UT BONUS. Björn Lin­de, vd på Ring­hals, har va­rit med och be­slu­tat om att 140 per­so­ner som ar­be­tar i kon­troll­rum­men ska få en bonus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.