Nord har koll på fåg­lar­na

VAR­BERG: DUVAN ÄR DEN MESTA STADSBON AV DEM AL­LA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - RE­BEC­KA KVINT 010-471 53 69 re­bec­ka.kvint@hn.se

De snor vår mat, väc­ker oss på mor­go­nen och brå­kar med varand­ra. Vad mer har sta­dens be­ving­a­de in­vå­na­re för sig? Vi har snac­kat du­vor, tru­tar och grå­spar­var med or­ni­to­log Mi­kael Nord.

Pre­cis som fla­nö­ren, cy­klis­ten och bi­lis­ten är de en del av stads­bil­den. Men vad fåg­lar­na har de för sig? HN tog en när­ma­re titt på sta­dens be­ving­a­de in­vå­na­re.

Tänk dig en stad ut­an fåg­lar. Visst skul­le det va­ra kons­tigt? En del vif­tar be­svä­rat och hu­kar för­skräckt i räds­la för en baj­s­at­tack från ovan så snart det flax­ar ovan­för hu­vu­det. And­ra ma­tar dem mer än gär­na och tyc­ker att lju­det av tru­tar från takå­sar­na hör kust­sta­den till.

MEN FÅG­LAR­NA HAR mer att vi­sa upp än glupsk­het och skön­sång, om man som or­ni­to­log Mi­kael Nord stan­nar upp en stund och stu­de­rar dem.

VI TOG EN stads­pro­me­nad med Mi­kael Nord för att få bätt­re koll på tru­tar, du­vor, kol­tras­tar, pil­fin­kar och ka­jor. Grå­spar­ven och skratt­må­sen kän­de sig up­pen­bar­li­gen dis­kri­mi­ne­ra­de av re­dak­tio­nens ur­val och knöd­de sig där­för ock­så in på lis­tan över sta­dens mest kän­da näb­bar.

Mi­kael Nord skå­dar gär­na få­gel på Get­terön men han har nyt­ta av si­na få­gel­kun­ska­per in­nan­för vall­ga­tor­na ock­så.

– Här i Var­berg bor vi i ett av Sve­ri­ges artri­kas­te om­rå­den. Det är fan­tas­tiskt och häf­tigt. Var­berg är Sve­ri­ges artri­kas­te stad, om man räk­nar in Get­terön i sta­den.

STADSBOR. Att få fåg­lar att po­se­ra fram­för ka­me­ran är in­te det lät­tas­te i stads­mil­jön. Re­dak­tio­nen lå­ter Mi­kael Nord­loc­ka dem med en korv, men gråtru­tar­na är svår­bjud­na den här da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.