Bätt­re ti­der vän­tar

SY­STEM HALL: NYANSTÄLLER OCH FÖR­BE­RE­DER ”TRÄSKRÄLL”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

Ef­ter någ­ra tuf­fa år med fel­sats­ning­ar har Sy­stem Hall med­vind igen. Fal­ken­bergs­fö­re­ta­get har ge­nom­gått en kraf­tig om­or­ga­ni­sa­tion. En jät­te­or­der från ett grann­land gör att man be­hö­ver ny­an­stäl­la.

Ef­ter någ­ra tuf­fa år har Sy­stem Hall med­vind igen. En storor­der in­ne­bär ny­an­ställ­ning­ar och grun­da­ren star­tar ett nytt fö­re­tag som blir ”en rik­tig su­perskräll i träbran­schen”.

Sy­stem Hall bör­ja­de som en­mans­fö­re­tag 1986 och har ge­nom åren va­rit gans­ka fram­gångs­rikt. 2010 ut­sågs ex­em­pel­vis To­mas Hall till Årets Fö­re­ta­ga­re i Fal­ken­berg.

Då om­sat­te fö­re­ta­get runt hund­ra mil­jo­ner kro­nor och ha­de cir­ka tju­go­fem an­ställ­da. Om­sätt­ning­en ha­de för­ra året sjun­kit till 60 mil­jo­ner och an­ta­let an­ställ­da är ar­ton i dags­lä­get.

– När du har vin­den i ryg­gen är allt väl­digt en­kelt och det är lätt att bli fart­blind när det går bra. Men se­dan gjor­de vi ett an­tal fel­ak­ti­ga be­slut som kos­ta­de oss myc­ket, kon­sta­te­rar To­mas Hall.

SAM­TI­DIGT MED fel­sats­ning­ar mins­ka­de byg­gan­det vil­ket på­ver­ka­de Sy­stem Hall som ri­tar och till­ver­kar ut­rust­ning in­om trä­in­du­strin. Men vin­den bör­ja­de vän­da re­dan in­nan den nu­va­ran­de bygg­boo­men sat­te igång. För­kla­ring­en är sam­ar­be­te med ett fö­re­tag i Est­land se­dan tre år.

– Sve­ri­ge är fort­fa­ran­de vår hu­vud­mark­nad. Men det vi för­lo­rat i Sve­ri­ge på grund av mins­kad in­ve­ste­rings­vil­ja tar vi till­ba­ka ge­nom att job­ba med Est­land. Vi säl­jer även till Fin­land, Tyskland och Eng­land.

FRÅN EST­LAND HAR nu en or­der på 26,6 mil­jo­ner tril­lat in och in­ne­bär att Sy­stem Hall har fullt upp fram till näs­ta års se­mes­ter.

– Jag har job­bat här i sju år och vi har ald­rig haft så full­bo­kat. Men he­la or­ga­ni­sa­tio­nen har för­änd­rats väl­digt myc­ket de se­nas­te åren, sä­ger John Hall som är vice vd och son till To­mas.

Johns syst­rar Isa­bel­la och Bet­ti­na ar­be­tar ock­så in­om fö­re­ta­get på eko­no­mi­si­dan och är de­lä­ga­re.

– Jag är 66 år i dag och vill

var­va ned li­te nu. Två år till un­ge­fär räk­nar jag med att kö­ra på. Se­dan hop­pas jag kun­na fis­ka lax­ö­ring i Ätran, sä­ger To­mas med ett le­en­de.

TAN­KEN ÄR ATT bar­nen tar över fö­re­ta­get då. Men in­nan dess har To­mas och Sy­stem Hall en del på gång. På se­na­re år har man star­tat till­verk­ning av el­skåp som sker i de eg­na lo­ka­ler­na i Hol­ma­rör, strax norr om Fal­ken­berg. An­nars har fö­re­ta­get ing­en egen pro­duk­tions­an­lägg­ning ut­an läg­ger ut det på le­go­till­verk­ning.

– Det är ju gans­ka sto­ra ma­ski­ner vi gör så det får in­te plats här. Vin­bergs Me­ka­nis­ka är en stor un­der­le­ve­ran­tör till oss. Vi har även pro­duk­tion i Est­land. Jag är egent­li­gen mot­stån­da­re till att läg­ga det ut­om­lands, men det är så stor skill­nad i pris och vå­ra kon­kur­ren­ter gör det ock­så, för­kla­rar To­mas.

DEN NYA JÄTTEORDERN in­ne­bär att man be­hö­ver ny­an­stäl­la fy­ra per­so­ner och dess­utom sö­ker nya lo­ka­ler på grund av om­or­ga­ni­sa­tio­nen.

– De vi har är ex­tremt oän­da­måls­en­li­ga för det vi gör nu. Där­för tän­ker vi säl­ja den här fas­tig­he­ten om vi hit­tar en kö­pa­re. Vi skul­le vil­ja ha en mer in­dustri­an­pas­sad bygg­nad, sä­ger To­mas.

Han är även på gång att privat star­ta ett nytt fö­re­tag till­sam­mans med Var­berg Tim­ber och yt­ter­li­ga­re en in­tres­sent.

–EN GANS­KA SPÄN­NAN­DE sak. Ti­di­ga­re fanns Waco i Halmstad som till­ver­ka­de hy­vel­ma­ski­ner. De köp­tes upp av ett fö­re­tag i Tyskland som se­na­re la­de ned he­la sin pro­duk­tion i Sve­ri­ge. Det in­ne­bär att ba­ra tys­kar­na och ett fö­re­tag till i Eu­ro­pa till­ver­kar hy­vel­ma­ski­ner.

– Kun­der­na har kla­gat på att det är för då­lig kon­kur­rens. Nu be­hö­ver Var­berg Tim­ber en ny hy­vel­ma­skin och vi har ett gäng män­ni­skor som ri­tar på den nu. En till är be­ställd och att vi ska bör­ja till­ver­ka hy­vel­ma­ski­ner i Sve­ri­ge igen är en rik­tig su­perskräll i träbran­schen, häv­dar To­mas Hall.

FA­MIL­JE­FÖ­RE­TAG. To­mas Hall är vd och ma­jo­ri­tets­ä­ga­re i Sy­stem Hall. Bar­nen John, Isa­bel­la och Bet­ti­na job­bar ock­så in­om fö­re­ta­get och är de­lä­ga­re. Tan­ken var bort­rest och sak­nas på bil­den).

Bild: OLA FOLKESSON

är att de ska ta över om någ­ra år (Bet­ti­na

Bild: OLA FOLKESSON

NY KON­STRUK­TION. John och To­mas med rit­ning­en till en ny hy­vel­ma­skin som man ar­be­tar med att ta fram.

Bild: OLA FOLKESSON

ELSKÅPSTILLVERKNING. Nu­me­ra gör Sy­stem Hall si­na eg­na el­skåp. De till­ver­kas på plats och Carl Carls­son är en av med­ar­be­tar­na.

Bild: OLA FOLKESSON

FLYTTPLANER. Sy­stem Hall le­tar nya lo­ka­ler i Fal­ken­berg. Tan­ken är att flyt­ta verk­sam­he­ten för­ut­satt att man hit­tar en kö­pa­re till de gam­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.