Plast­bant­ning.

Karin Kjell­gren i Var­berg bör­ja­de väl­ja bort plast­pro­duk­ter och blev mer upp­märk­sam på ke­mi­ka­li­er i mil­jön.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ca­mil­la Hents­chel 010-471 50 10 ∙ ca­mil­la.hents­chel@hn.se

Man kan in­te gö­ra allt men man kan gö­ra nå­got. Så tänk­te Karin Kjell­gren när hon bör­ja­de plast­ban­ta hem­met. – Se­dan jag fick barn har jag bli­vit mer upp­märk­sam på ke­mi­ka­li­er i mil­jön, sä­ger hon.

Plast­bant­ning be­ty­der att man sanerar plast från hem­met, nå­got som allt fler anam­mar i takt med att mot­stån­det mot plast ökar.

Det bör­ja­de med larm­rap­por­ter om att fisk och vat­ten­or­ga­nis­mer tar ska­da av den micro­plast som cir­ku­le­rar i vå­ra hav. En­ligt be­räk­ning­ar som pre­sen­te­ras av WWF kom­mer det att va­ra mer plast än fisk i ha­ven år 2050. Många av ha­vens fis­kar och djur äter och ska­das av plast­på­sar. De stryps av plast­band och pyt­tesmå plast­bi­tar lag­ras i de­ras krop­par. På and­ra stäl­len i värl­den har man kom­mit läng­re när det hand­lar om plast­sa­ne­ring än vi i Sve­ri­ge. I Frank­ri­ke har för­sälj­ning­en av plast­på­sar i livs­me­dels­bu­ti­ker stop­pats.

ökat med­ve­tan­de om mil­jön som fått Karin Kjell­berg i Var­berg att re­a­ge­ra. Hon är för­s­kol­lä­ra­re på Eko­lek pe­da­go­gisk om­sorg och hon tar hand om sju barn i hem­met, tre är hen­nes eg­na och fy­ra är dag­barn.

– Se­dan jag fick barn har jag bli­vit mer upp­märk­sam på ke­mi­ka­li­er i hem­met. Vi för­sö­ker by­ta ut allt ef­ter hand. Det kom­mer in­te in nå­gon ny plast i hem­met men vi tyc­ker det är dumt att ba­ra slänga allt rakt av, för­kla­rar Karin Kjell­gren.

Det iro­nis­ka är att just bar­nen som man som för­äl­der vill skyd­da ext­ra myc­ket ock­så är ext­ra ut­sat­ta för ke­mi­ka­li­er som kan fin­nas i till ex­em­pel plast. En av de svå­ras­te bi­tar­na hand­lar just om lek­sa­ker. Trä­lek­sa­ker i all ära, men vis­sa lek­sa­ker till­ver­kas ba­ra i plast.

– Vår son äls­kar Le­go som är gjort av plast men vi kö­per ba­ra nytt, sä­ger Karin Kjell­gren.

NY PLAST ÄR bätt­re än gam­mal. 2013 kom en ny ke­mi­ka­li­e­lag i Sve­ri­ge som klub­bats ige­nom av EU. Den in­ne­bär hårdare reg­ler för gif­ti­ga äm­nen i plast. Det förs­ta man kan gö­ra är där­för att slänga al­la lek­sa­ker som är köp­ta fö­re 2013.

– Det är svårt att ta bort all plast men vi har till ex­em­pel gett vå­ra barn nap­par av gum­mi. Om man

kan så tyc­ker jag att man ska by­ta ut plast­fö­re­mål till al­ter­na­tiv som är till­ver­ka­de av gum­mi el­ler si­li­kon, sä­ger Karin Kjell­gren.

Idag är med­ve­ten­he­ten bland små­barns­för­äld­rar stor. Karin Kjell­berg för­kla­rar att en för­äl­der som an­vän­der plast­flas­kor till väl­ling­en när­mast an­ses som su­spekt. Idag är det glas­flas­kor som gäl­ler.

DET FINNS MÄNG­DER med sa­ker, in­te minst i kö­ket som be­hö­ver ses över om man bör­jar ta­la om plast­bant­ning. Hem­ma hos fa­mil­jen Bör­jes­son-kjell­berg är det en rad fö­re­mål som in­te kom­mer in­nan­för trös­keln.

– Te­flon­pan­nor. Så­da­na har jag in­te an­vänt på fle­ra år. Jag ste­ker i gjut­järnspan­nor och med stekspa­dar av me­tall. Nå­got av det dum­mas­te jag vet är stekspa­dar av plast. Blir de för var­ma så smäl­ter de och då kan det ham­na äm­nen man in­te vill ha i ma­ten, sä­ger Karin Kjell­berg.

Plast­bant­ning är en del av ett stör­re eko­tän­kan­de. Karin Kjell­berg är upp­vux­en i en lant­bru­kar­fa­milj och är se­dan barns­ben van att källsor­te­ra. Men se­dan hon bil­da­de fa­milj och fick si­na barn har det ut­veck­lats mer.

– Bar­nen kom­mer i kon­takt med ke­mi­ka­li­er på så många sätt. Vi har till ex­em­pel all­tid an­vänt tyg­blö­jor och vi kö­per in­te van­ligt sham­po el­ler tvål. Idag an­vän­der vi oss av olivtvål i duschen.

DET KAN LÅ­TA am­bi­tiöst och kans­ke krång­ligt att plast­ban­ta hem­met men Karin Kjell­berg tyc­ker att det först och främst hand­lar om att för­sö­ka. Nå­got kan man all­tid gö­ra för att för­bätt­ra mil­jön, me­nar hon.

– Även om man in­te kan slu­ta an­vän­da plast helt och hål­let så kan man le­ta ef­ter al­ter­na­tiv som är bätt­re. Och det går om man tän­ker till li­te. Det finns fle­ra bra eko­af­fä­rer på nä­tet som säl­jer al­ter­na­ti­va pro­duk­ter som in­te in­ne­hål­ler plast, sä­ger Karin Kjell­berg.

MY­SIGT. Karin Kjell­berg vill in­te att det ska kän­nas som ett tvång för bar­nen att und­vi­ka plast. Prin­sess­klän­ning­en är ett äls­kat plagg som Astrid fått av en kom­pis. Nap­par­na är ett an­nat un­dan­tag som kom­mit fram när gum­mi­nap­par­na bli­vit ut­slit­na.

BYG­GER HÖGT. Det finns många fi­na trä­lek­sa­ker bland an­nat Kapla­pin­nar att byg­ga med.

Bil­der: CA­MIL­LA HENTS­CHEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.