Växt­hu­sets äga­re av­gör in­te Var­bergs färgprakt

PRIORITERA. Smart att flyt­ta växt­hu­set för att ge plats för bo­stä­der. Och själv­fal­let fun­kar pri­va­ti­se­ring. Men det är tvek­samt om det lö­nar sig.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 17/5. Har Kungs­bac­ka Sve­ri­ges trå­ki­gas­te par­ker? Ska vi tro che­fen för hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en är det så il­la. För en­ligt hen­ne skul­le det ju ba­ra bli pe­lar­go­ni­er i ra­bat­ter­na om det kom­mu­na­la växt­hu­set i Var­berg för­svann.

Tur­ligt nog ser det in­te så torf­tigt ut i grann­kom­mu­nen. Tvärtom.

– Jag kan in­te sä­ga an­nat än att det fun­kar bra här, sä­ger Sol­veig Gun­nars­son, land­skaps­in­gen­jör i Kungs­bac­ka. Vi har ett li­tet växt­hus där vis­sa plan­tor kan stå li­te på till­växt, men al­la väx­ter köps in. Vi har ra­mav­tal med ett an­tal stör­re am­bi­tiö­sa och kva­li­tets­med­vet­na plant­sko­lor.

ATT PLANTERINGARNA BLIR trista­re be­hö­ver Var­ber­gar­na allt­så in­te oroa sig för, om po­li­ti­ker­na väl­jer att pri­vat­se­ra verk­sam­he­ten.

– När le­ve­ran­ser­na kom­mer blir det re­jä­la ar­betstop­par, men i öv­rigt lö­per det väl. Vi är nöj­da med upp­läg­get. Dä­re­mot krä­ver det god pla­ne­ring. Vi mås­te va­ra ute i god tid med vå­ra be­ställ­ning­ar, sä­ger Sol­veig Gun­nars­son.

SAM­TI­DIGT FÖR­STÅR HON att Var­bergs pla­ner väc­ker pro­tes­ter.

– Det är klart att den som har ett eget växt­hus kan od­la sa­ker som ing­en an­nan har. Det finns nack­de­lar med att outsour­ca verk­sam­he­ten och jag tror in­te att man tjä­nar någ­ra peng­ar på det.

DET SE­NA­RE ÄR ett av de ar­gu­ment som Fal­ken­bergs Per Jo­hans­son (C), ord­fö­ran­de i Kul­tur och fri­tids­nämn­den, lyfter fram när han för­kla­rar var­för Fal­ken­berg har valt att be­hål­la ord­ning­en med kommunalt växt­hus.

– Vi är nöj­da med or­ga­ni­sa­tio­nen och sist vi tit­ta­de på sa­ken tyd­de ing­et på att det fanns nå­gon eko­no­misk vin­ning med att läg­ga ut verk­sam­he­ten på ent­re­pre­nad.

Dess­utom ser han en an­nan för­del med att ha he­la verk­sam­he­ten i kom­mu­nal re­gi, näm­li­gen möj­lig­he­ten att ta ett sär­skilt per­so­na­l­an­svar.

– Cir­ka 25 % av med­ar­be­tar­na på en­he­ten park och växt­hus har nå­gon form av an­ställ­nings­stöd. Par­kav­del­ning­en, in­klu­si­ve växt­hu­set, har dess­utom gett en möj­lig­het att er­bju­da kom­mu­nens per­so­nal grön re­ha­bi­li­te­ring, be­rät­tar Christian Fa­ger, fri­tids­chef på kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en.

DET ÄR DOCK ing­et hu­vud­skäl för att ha eget kommunalt växt­hus.

– Må­let är att le­ve­re­ra le­van­de växt­lig­het av god kva­li­tet till vå­ra plan­te­ring­ar. Att od­la själ­va un­der­lät­tar pla­ne­ring och gör att vi kan på­ver­ka, sä­ger Christian Fa­ger.

ALLT HAR DOCK in­te va­rit gott med Fal­ken­bergs växt­hus­verk­sam­het.

– Det lil­la över­skott som växt­hu­sen ge­ne­re­ra­de sål­de vi till pri­vat­per­so­ner, men det upp­hör­de vi med för två år se­dan för att en­bart fo­ku­se­ra på den eg­na verk­sam­he­ten.

Tur det! Att säl­ja blomst­ren vi­da­re går in­te för sig.

Egen­för­sörj­ning­en dä­re­mot sägs in­te väc­ka ont blod. Nå­got miss­nö­je från lo­ka­la plant­sko­lor, som gär­na ha­de haft kom­mu­nen som kund, sä­ger sig var­ken för­valt­ning­en el­ler nämnord­fö­ran­de ha hört ta­las om.

Och att dö­ma av ex­emp­let från Kungs­bac­ka är det hel­ler in­te lo­ka­la hal­länds­ka od­la­re som står att vin­na på or­di­när upp­hand­ling. För de växt­husä­ga­re som Ann-char­lot­te Sten­kil sä­ger att det finns gott om, finns i al­la fall in­te i när­om­rå­det. De lo­ka­la plant­sko­lor­na är helt en­kelt in­te sto­ra nog att kla­ra de vo­ly­mer som kom­mu­na­la be­ställ­ning­ar in­ne­bär. Där­för kom­mer Kungs­bac­kas väx­ter från stör­re ak­tö­rer i Skå­ne och Väst­ra Gö­ta­land.

NU SKALL VAR­BERG ut­re­da växt­hus­frå­gan. Att lå­ta en privat in­tres­sent kö­pa och flyt­ta verk­sam­he­ten är för­stås yt­ter­li­ga­re ett al­ter­na­tiv. Men det är allt­så tvek­samt om det blir bil­li­ga­re. Och det är en av­gö­ran­de fak­tor. Bloms­ter­od­ling är för­vis­so in­te en kom­mu­nal an­ge­lä­gen­het. Men god hus­håll­ning med skat­te­peng­ar är dä­re­mot ett mås­te.

Bild: CA­RIN RUDEHILL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.