Mat­ka­ta­strof på Bos­gård

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TVÅÅKER. Nu är da­gen kom­men och jag har fak­tiskt fått nog. För er som in­te vet hål­ler nu Bos­gårds­sko­lan på att re­no­ve­ras och först och främst i det­ta ka­os äter vi nu­me­ra i gym­nas­tik­sa­len och ja, man får väll gil­la lä­get och ha för­stå­el­se. Men det är fak­tiskt in­te det en­da, just nu får vi kans­ke den mest vid­ri­gas­te och minst kre­a­ti­va kos­ten nå­gon­sin i sko­lan.

Jag kan med and­ra per­so­ners med­hål­lan­de sä­ga att jag in­te över­dri­ver ett en­da dugg. Till ex­em­pel har vi de se­nas­te två vec­kor­na fått sex gra­täng­er, allt­så har mer än 50 pro­cent av kos­ten i sko­lan be­stått av gra­täng­er, vil­ka mesta­dels har be­stått av en­bart pas­ta och li­te grön­sa­ker. Häp­nads­väc­kan­de, vil­ken nä­rings­rik mat som er­bjuds! Mat som dess­utom verk­li­gen in­ne­hål­ler he­la kost­cir­keln.

FI­NE OM VI ska ha ve­ge­ta­riskt, då det finns många gynn­sam­ma an­led­ning­ar till det, men då bor­de väl än­då pro­te­i­net er­sät­tas på nå­got sätt. Det är li­te skratt­re­tan­de var­je gång man kom­mer in i ”mat­sa­len” och får syn på trist smak­lös gra­täng vil­ket gör att man istäl­let vän­der och an­ting­en kö­per mat för eg­na peng­ar el­ler går hung­rig he­la da­gen.

För­vän­tar sig då lä­ra­re som har med sig eg­na mat­lå­dor att vi ska pre­ste­ra i sko­lan? Nej för in­te ens de tyc­ker att den typ av mat vi ser­ve­ras är op­ti­mal. De få lä­ra­re som fort­fa­ran­de äter i mat­sa­len ver­kar in­te spe­ci­ellt nöj­da ef­ter att ha frå­gat runt. ”Det är smak­löst, fan­ta­si­löst och in­te mät­tan­de” var kom­men­ta­rer som upp­re­pa­des. Ja man får gö­ra det bäs­ta av si­tu­a­tio­nen men snäl­la ser­ve­ra hyf­sad kost då!

Fru­stre­rad elev SVAR

från Var­bergs kom­mun. Hej Fru­stre­rad elev! Trå­kigt att du in­te tyc­ker ma­ten i sko­lan är god. Som du skri­ver på­går en stor om- och till­bygg­nad på Bos­gårds­sko­lan, den är ef­ter­läng­tad av så­väl ele­ver som per­so­nal. Un­der res­te­ran­de del av ter­mi­nen är sko­lans mat­sal un­der om­bygg­nad och för när­va­ran­de fun­ge­rar sko­lans id­rotts­hall som pro­vi­so­risk skol­re­stau­rang.

DEN­NA LÖS­NING MED­FÖR dock vis­sa be­gräns­ning­ar, vi har till ex­em­pel in­te till­gång till disk­ma­skin el­ler an­nan av vår or­di­na­rie ut­rust­ning. Det är där­för ni ser­ve­ras mat på en­gångs­ma­te­ri­al och det är även där­för det är vis­sa be­gräns­ning­ar i ut­bu­det av maträt­ter. Det fun­ge­rar in­te att ser­ve­ra sop­pa, gry­tor el­ler maträt­ter med allt för många kom­po­nen­ter. Allt-i-ett-rät­ter som gra­täng­er fun­ge­rar dä­re­mot gans­ka bra med de be­gräns­ning­ar som finns just nu. Gi­vet­vis ska ma­ten va­ra god och upp­fyl­la al­la krav på nä­rings­in­ne­håll ex­em­pel­vis av­se­en­de in­ne­hål­let av pro­te­i­ner men un­der rå­dan­de si­tu­a­tion ber vi om er för­stå­el­se om ma­ten upp­levs som en­for­mig.

EF­TER SOMMARLOVET räk­nar vi med att ett nytt till­lag­nings­kök står klart på sko­lan, vi får då helt and­ra möj­lig­he­ter att er­bju­da er ele­ver en god, nä­rings­rik­tig och va­ri­e­rad kost.

Kristi­an Hel­ges­son till­för­ord­nad av­del­nings­chef

kost och städ

De se­nas­te två vec­kor­na har vi fått sex gra­täng­er, allt­så har mer än 50 pro­cent av kos­ten i sko­lan be­stått av gra­täng­er.

Bild: JANERIK HENRIKSSON/TT

GRA­TÄNG. In­sän­dar­skri­ben­ten är trött på al­la gra­täng­er som ser­ve­ras i sko­lan un­der re­no­ve­ring­en av köt­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.