Där­för ren­sar vi bort vres­ros från dy­ner­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Stran­den för­stör­des av rens­ning­en” (10/5).

BUA. Hej Ol­le! An­led­ning­en till att vres­ro­sor tas bort ur dyn­mil­jö­er i he­la lä­net är:

1. Vres­ro­sen är en in­plan­te­rad art från Asi­en som snabbt spri­der sig och som kvä­ver vår in­hems­ka flo­ra och fau­na i de mil­jö­er som den väx­er, en så kal­lad in­va­siv art.

2. I dyn­mil­jön på Bå­le finns bl a klitt­hoppspin­del och sand­mål­la. En spin­del och en växt som är be­ro­en­de av öp­pen bar sand med gles strand­ve­ge­ta­tion. Ha­de vres­ro­sen fått bre­da ut sig yt­ter­li­ga­re ha­de des­sa säll­syn­ta ar­ters ex­istens snart va­rit ho­tad, pg a vres­ro­sen.

Det Bå­le dock har ut­märkt sig mest för i na­tur­vårds­sam­man­hang är tre myc­ket säll­syn­ta ar­ter av so­li­tä­ra vild­bin. Sil­ver­sand­bi som ba­ra finns på 3 lo­ka­ler i Halland och batavsand­bi som ba­ra finns på två lo­ka­ler. Dess­utom det ex­tremt säll­syn­ta sand­gök­bi­et som för­u­tom på Bå­le, ba­ra finns på en lo­kal till i Sve­ri­ge. Sil­ver­sand­bi­et och sand­gök­bi­et är för sin över­lev­nad be­ro­en­de av öp­pen och rör­lig sand in­nan­för dy­ner­na på kust­he­den. Nek­tar­käl­la ljung. Så i det av­se­en­det är det po­si­tivt att san­den lös­gjorts och bör­jat rö­ra sig med hjälp av vä­der och vind.

Se­dan Ol­le hål­ler jag med om att det blev li­te för bra. Den ex­tremt och ovan­ligt tor­ra och blå­si­ga vå­ren fick san­den att rö­ra sig li­te väl myc­ket. Ef­ter att vi ta­git bort vres­ro­sor­na åter­ska­pa­des dy­ner­na på de par­ti­er­na och tan­ken var att strand­rå­gen skul­le vand­ra in och bin­da san­den. Men vi har ögo­nen på det och pla­ne­rar en lös­ning för att åter­upp­byg­ga dy­ner där de nu ”blåst bort”. Ge oss li­te tid ba­ra.

Mi­kael Lars­son

Na­tur­vårds­en­he­ten Läns­sty­rel­sen i Halland

Bild: LINA SALOMONSSON/ARKIV

VRES­ROS. Vres­ro­sen spri­der sig snabbt och kon­kur­re­rar ut and­ra väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.