Ka­pa­ci­te­ten för nya tåg­sta­tio­nen otill­räck­lig i läng­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Den nya Var­bergs­tun­neln får en spår­plan som kom­mer att or­sa­ka kor­san­de tåg­vä­gar vid an­koms­ten av tåg norr­i­från. Kor­san­de tåg­vä­gar sän­ker ka­pa­ci­te­ten på Väst­kust­ba­nan.

Frå­gan om den pla­ne­ra­de sta­tio­nens ka­pa­ci­tet i Var­berg togs upp för un­ge­fär ett år se­dan. Tra­fik­ver­kets kom­men­tar var att då att den är pla­ne­rad för att va­ra fullt till­räck­lig ka­pa­ci­tets­mäs­sigt fram till 2030. Det­ta tids­per­spek­tiv är all­de­les för kort för ett så stort och kost­samt pro­jekt.

I Alingsås, som har ca 40 000 (2015 års ut­gång) in­vå­na­re, byg­ger man om per­son­ban­går­den med an­pass­ning för vän­dan­de tåg, så att det­ta kan ske ut­an stör­ning­ar för ge­nom­gå­en­de tåg, för cir­ka 320 mil­jon­re kro­nor. Sam­ti­digt pla­ne­rar man att ut­for­ma en ny sta­tion i Var­berg, som har cir­ka 60 000 in­vå­na­re (2015) in­vå­na­re i kom­mu­nen, som re­dan från bör­jan in­te kom­mer att ha den funk­tion som un­der­lät­tar för vän­dan­de tåg. Ge­nom­gångs­tra­fi­ken mel­lan Mal­mö och Gö­te­borg på­ver­kas av kor­san­de tåg­vä­gar.

MÅ­LET ÄR ATT det tåg som ska vän­da när det an­kom­mer, kan gö­ra det­ta ut­an att stö­ra and­ra tåg, ge­nom att kö­ra in till ett sär­skilt spår i en fic­ka (som kan lik­nas vid ett Y) där det kan stå ut­an att bloc­ke­ra and­ra tåg. När tå­get se­dan av­går kan det gö­ra det ut­an att stö­ra and­ra tåg ge­nom att kö­ra till ett sär­skilt hu­vud­spår som då gjorts till­gäng­ligt. Det­ta är en stor för­del vid tä­ta an­koms­ter och av­gång­ar.

Som den nya sta­tio­nen byggs, med sitt lä­ge i ett be­tong­tråg och del­vis i berg, blir den i prin­cip omöj­lig att byg­ga ut. Allt är för­vis­so möj­ligt, men kost­na­der­na kom­mer att bli myc­ket sto­ra för fram­ti­da ka­pa­ci­tets­ök­ning­ar. Jäm­för med pro­ble­men vid Knut­punk­ten i Helsing­borg.

För att upp­nå en ra­tio­nell tåg­fö­ring bör den väst­ra be­tong­väg­gen flyt­tas ut ett an­tal me­ter väs­terut för att upp­spå­ret in­te ska få för små kurvra­di­er när det flyt­tas för att ge plats för kors­nings­fria vänd­nings­möj­lig­he­ter.

DET ÄR JU tänkt att Tra­fik­ver­ket ska till­han­da­hål­la in­fra­struk­tur med un­der­håll för bland an­nat järn­vä­gar. Då är det rim­ligt att kom­mu­ner, länstra­fik och re­gi­o­ner själ­va har en upp­fatt­ning om samt stäl­ler krav på ut­form­ning och funk­tio­ner för hur ny- och om­bygg­nad av järn­vägs­tra­fik ska se ut samt fun­ge­ra.

Jag har svårt att tän­ka mig att man i Var­bergs kom­mun, Hal­lands­tra­fi­ken, Re­gi­on Halland, Väst­tra­fik och Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen är med­vet­na om att den nya sta­tio­nen som det nu pro­jek­te­ras för i Var­berg, blir en myc­ket en­kel sta­tion som knappt kom­mer att upp­fyl­la tra­fik­kra­ven vid ti­den för fär­dig­stäl­lan­det. Som lök på lax­en blir den myc­ket svår och dyr­bar att byg­ga ut i fram­ti­den för att kun­na täc­ka de kom­man­de be­ho­ven för kol­lek­tiv­tra­fi­ken och den ge­nom­gå­en­de tra­fi­ken.

Det be­hö­ver på­pe­kas att kom­mu­nens tjäns­te­män ska ar­be­ta för in­vå­nar­nas bäs­ta och in­te för Tra­fik­ver­ket. De mås­te ock­så ha till­räck­li­ga kun­ska­per så att de kan ut­vär­de­ra Tra­fik­ver­kets lös­nings­för­slag.

DEN, PÅ SIKT, nya sta­tio­nen bli myc­ket vik­tig i Hal­land­soch Gö­te­borgs­re­gi­o­nen då den ska bi­dra till en av­se­värd och vik­tig re­gi­on­för­sto­ring samt ut­veck­ling av ar­bets­mark­na­den. Ut­form­ning­en av den nya sta­tio­nen är ock­så vik­tig för att ge­nom­gå­en­de trafik som av­ses att ut­ö­kas samt att Hal­lands Ham­nars be­hov till­go­do­ses, skall fun­ge­ra ut­an stör­ning­ar även i fram­ti­den. Det­ta får in­te även­ty­ras av en un­der­må­lig sta­tion. Hur länge ska det va­ra tyst om det­ta?

Jan Sand­gren

Bild: JO­HAN NILS­SON/TT

TÅG. Som den nya sta­tio­nen byggs, med sitt lä­ge i ett be­tong­tråg och del­vis i berg, blir den i prin­cip omöj­lig att byg­ga ut. (Bil­den är från Hyl­lie sta­tion ut­an­för Mal­mö)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.