Årets stads­kär­na ko­ras i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

Kal­mar, Väs­ter­vik och Ti­bro är no­mi­ne­ra­de till Årets stads­kär­na 2017. Var­berg tog hem ut­mär­kel­sen för­ra året och är i år värdstad för Svens­ka stads­kär­nors års­kon­fe­rens.

Vil­ken stad tror du får ut­mär­kel­sen i år och var­för?

– Har man kom­mit till fi­nal och man lagt ner myc­ket ar­be­te. Men hjär­tat klap­par li­te hårdare för Ti­bro ef­tersom att jag har bott där i 14 år och har ar­be­tat med stads­frå­gor där. Men om jag skul­le slå vad sat­sar jag på Kal­mar, som är en tu­rist­stad med en fan­tas­tisk ut­veck­ling året runt, sä­ger Mag­nus Thom­son, nä­rings­livs­ut­veck­la­re på Mark­nad Var­berg. Vil­ka är höjd­punk­ter­na på pro­gram­met?

– Det ska bli in­tres­sant att hö­ra på Gil Pe­na­lo­sas kon­cept om den at­trak­ti­va sta­den. Se­dan kom­mer stads­vand­ring­en ge­nom Var­berg att bli häf­tig. Sta­dens ent­re­pre­nö­rer har an­strängt sig oer­hört för att vi­sa upp Var­berg från sin kre­a­ti­va si­da. All­män­he­ten bjuds in till en torgshow vid Ba­dan­de ung­dom vid kloc­kan 17. Vad finns det för trendspa­ning­ar in­om cent­ru­m­ut­veck­ling?

– Fler och fler plat­ser runt om i Sve­ri­ge in­ser att man mås­te ar­be­ta ak­tivt med sin stads­kär­na. I Var­berg har vi en han­dels­po­li­cy som in­te tillå­ter till ex­em­pel köp­cent­rum som Vä­la och Kungs­mäs­san. I stäl­let vär­nar vi om han­deln i cent­rum. Ut­bygg­na­den av Gal­le­ri­an kom­mer gö­ra att kär­nan får liv även på sön­da­gar. Vil­ka för- och nack­de­lar ser du med Var­bergs stads­kär­na?

– Jag har kom­mit ut­i­från gans­ka ny­li­gen och kan se att styr­kan är att vi har 250 bu­ti­ker i stads­kär­nan. Även att ha­vet är en del av stads­kär­nan är en för­del. Men vi be­hö­ver få fler plat­ser som drar folk. Brunns­par­ken kom­mer att byg­gas om ef­ter som­mar till en bätt­re mö­tes­plats ef­tersom den plat­sen in­te at­tra­he­rar folk i dag. I som­mar ska vi un­der lång­tors­da­gar­na tes­ta ett nytt kon­cept ge­nom att ploc­ka med det bäs­ta från den lounge som Pe­ter Bör­jes­son kom­mer ha en torgshow på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Eve­ne­mang­et hålls främst i Sp­ar­banks­hal­len och på­går mel­lan den 16 till 18 maj.

Bild: MA­DE­LE­I­NE BÄCK­MAN

KONFERENCIER. Mag­nus Thom­son, nä­rings­livs­ut­veck­la­re på Mark­nad Var­berg, hål­ler bland an­nat i ons­da­gens stads­vand­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.