När­stå­en­de för­hörs om Al­bin­mor­det

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

I dag fort­sät­ter rät­te­gång­en kring Al­bin­mor­det och då ska bland an­nat de när­stå­en­de för­hö­ras.

Det har gått två vec­kor se­dan den dra­ma­tis­ka star­ten på rät­te­gång­en kring Al­bin­mor­det, då bå­de Al­bins mam­ma och den åta­la­de 20-åring­en fick fö­ras till sjuk­hus med am­bu­lans och hu­vud­för­hand­ling­en av­bröts. På mån­da­gen vec­kan ef­ter åter­upp­togs rät­te­gång­en och de bå­da kun­de ge­nom­fö­ra för­hö­ren.

I DAG ÄR det dags för hu­vud­för­hand­ling num­mer tre och då ska man bland an­nat ge­nom­fö­ra för­hör med de två när­stå­en­de per­so­ner som har känt till 20-åring­ens hem­lig­het se­dan Al­bin Ei­nar­sen dö­da­des i maj 2014. För­ut­satt att de vill bli för­hör­da.

– De är när­stå­en­de och då har man ing­en skyl­dig­het att vitt­na, sä­ger åkla­ga­re Gi­se­la Sjö­vall. Tror du att de tän­ker vitt­na? – Jag vet in­te, det får ge sig. Den tred­je per­so­nen som ska vitt­na un­der dag tre är den kvin­na som un­der en hal­lo­ween­fest fick hö­ra vad 20-åring­en ha­de gjort och som se­dan vän­de sig till po­li­sen – och hon får in­te väl­ja själv om hon vill vitt­na el­ler in­te.

– Hon är en så pass lång­vä­ga släk­ting så det räk­nas in­te som när­stå­en­de, sä­ger Gi­se­la Sjö­vall.

DESS­UTOM SKA MAN ge­nom­fö­ra för­hör med kri­mi­nal­tek­ni­ker som un­der­sökt brotts­plat­sen.

Hu­vud­för­hand­ling­ens fjär­de dag är in­pla­ne­rad på fre­dag, då med fler per­so­ner som ska för­hö­ras.

– Jag skul­le gis­sa på att vitt­ne­na hörs på för­mid­da­gen på fre­dag och om allt fly­ter på hin­ner jag plä­de­ra på ef­ter­mid­da­gen, sä­ger åkla­ga­ren.

Ef­ter det åter­står plä­de­ring­ar av mål­sägar­bi­trä­den och 20-åring­ens ad­vo­kat Gö­ran Rut­h­berg. De kom­mer att ge­nom­fö­ras på mån­dag näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.