Stäng­ning av Lia Hof flyt­tas

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

Mi­gra­tions­ver­ket har änd­rat sig. De bo­en­de på Lia Hof kom­mer in­te att flyt­tas in­nan skolav­slut­ning­en. ”Jag blir jät­te­glad för bar­nens skull”, sä­ger Lin­da Pe­ters­son på Lia Hof.

I bör­jan av maj med­de­la­de Mi­gra­tions­ver­ket att det pri­vat­äg­da asyl­bo­en­det Lia Hof skul­le av­veck­las re­dan un­der vå­ren och al­la som bor där flyt­tas nå­gon an­nan­stans se­nast den 2 ju­ni.

DET IN­NE­BAR ATT många barn skul­le mis­sa sin skolav­slut­ning, vil­ket fick de bo­en­de att or­ga­ni­se­ra en nam­nin­sam­ling för att för­sö­ka se­na­re­läg­ga flyt­ten.

Lin­da Pe­ters­son, de­lä­ga­re och plats­chef på Lia Hof, an­sök­te om att barn­fa­mil­jer­na skul­le få bo kvar tills ter­mi­nen var slut. Mi­gra­tions­ver­ket sa nej.

Men un­der tis­da­gen fick hon be­sked om att Mi­gra­tions­ver­ket änd­rat sig. Av­veck­ling­en av Lia Hof flyt­tas fram en må­nad.

– Jag blir jät­te­glad för bar­nens skull. Det har va­rit så myc­ket tå­rar, räds­la och osä­ker­het bland dem, sä­ger Lin­da Pe­ters­son.

”Tur­ord­ning blir den­sam­ma men bar­nen får bo kvar till ef­ter skolav­slut­ning­en. Vi tyck­te det var en bra lös­ning”

CARL HED­BERG En­hets­chef Mi­gra­tions­ver­ket,

– VI FÖR­SÖ­KER all­tid till­go­do­se att av­veck­ling­ar­na fly­ter så bra som möj­ligt och såg en möj­lig­het att av­veck­la se­na­re, sä­ger Carl Hed­berg, en­hets­chef på Mi­gra­tions­ver­ket i Halmstad.

Av­veck­ling­en av pri­va­ta asyl­bo­en­den runt om i lan­det föl­jer en viss tur­ord­ning, som be­stäms av när bo­en­det upp­hand­lats. Det vi­sa­de sig att Lia Hof låg all­ra sist på lis­tan över de som skul­le stäng­as un­der vå­ren.

– Vi för­de en di­a­log med Mi­gra­tions­ver­ket centralt och det fanns möj­lig­het att flyt­ta Lia Hof till först i näs­ta etapp i stäl­let. Tur­ord­ning blir den­sam­ma men bar­nen får bo kvar till ef­ter skolav­slut­ning­en. Vi tyck­te det var en bra lös­ning, sä­ger Carl Hed­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.