I höst tas förs­ta spad­ta­get för stor­sats­ning­en

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Bygg­na­den som ska rym­ma bland an­nat bib­li­o­tek och lek­tions­sa­lar, lo­ka­ler för kul­tur­sko­lan gym­na­sie­sko­lans ad­mi­nist­ra­tion och este­tis­ka pro­gram­met är kost­nads­be­räk­nad till 312 mil­jo­ner kro­nor.

Ar­be­tet med kom­mu­nens stor­sats­ning går fram­åt. Förs­ta de­talj­pla­nen fast­ställd och i som­mar ska upp­hand­ling­ar­na ge­nom­fö­ras. I höst är det dags för förs­ta spad­ta­get.

Kom­mu­nens störs­ta sats­ning nå­gon­sin, Kun­skaps- och kul­tur­cent­rum, har ta­git ett stort steg fram­åt i och med att de­talj­pla­nen för den förs­ta de­len av om­rå­det vunnit la­ga kraft. Nu är ar­be­tet med del två igång. Den nya pla­nen ska rym­ma bo­stä­der, park­om­rå­de, för­sko­la med fy­ra av­del­ning­ar, id­rotts­hall, mat­sal, kök och lo­ka­ler för livs­me­dels­pro­gram­met, samt lo­ka­ler för vux­en­sko­lan.

– Vux­en­sko­lan har li­ka många ele­ver som gym­na­sie­sko­lan, för­kla­rar Ire­ne Wi­groth, bygg- och pro­jek­te­rings­chef i Fal­ken­bergs kom­mun.

KUN­SKAPS- OCH KUL­TUR­CENT­RUM som ska sam­man­bin­das med den nu­va­ran­de hu­vud­bygg­na­den på Fal­ken­bergs gym­na­sie­sko­la kom­mer att byg­gas i fy­ra vå­ning­ar. Den sam­man­lag­da ytan blir 6 800 kvadrat­me­ter. Bygg­na­den som ska rym­ma bland an­nat bib­li­o­tek och lek­tions­sa­lar, lo­ka­ler för kul­tur­sko­lan gym­na­sie­sko­lans ad­mi­nist­ra­tion och este­tis­ka pro­gram­met är kost­nads­be­räk­nad till 312 mil­jo­ner kro­nor.

Om­rå­det i kvar­te­ret Kri­speln är li­ka stort som Gam­la stan i Fal­ken­berg. När det är färdigbyggt ska det för­u­tom gym­na­si­eko­lan och Kun­skaps- och kul­tur­cent­rum in­ne­hål­la bo­stä­der, park­om­rå­den, för­sko­la med me­ra.

– Kvar­te­ret blir som en stads­del där det ska va­ra liv och rö­rel­se, sä­ger Ire­ne Wi­groth.

PO­LI­TI­KER­NA HAR GETT tjäns­te­män­nen på stads­bygg­nads­kon­to­ret i upp­drag att tit­ta på två al­ter­na­ti­va pla­ce­ring­ar för kök, mat­sal, id­rott och för­sko­la samt vux­en­ut­bild­ning.

– De vill sä­ker­stäl­la att de funk­tio­ner man vill ha i om­rå­det verk­li­gen får plats.

NÄR KVARTERETS AL­LA ut­bygg­nads­e­tap­per är kla­ra kom­mer om­rå­det att ha fått en helt ny ka­rak­tär och i pla­ner­na in­går även en ut­bygg­nad av Falk­hal­len samt en till­bygg­nad av gym­na­sie­sko­lans Hus A. Kostan­den för he­la ut­bygg­na­den av Fal­ken­bergs gym­na­sie­sko­la och Kun­skaps - och kul­tur­cent­rum be­räk­nas bli 374 mil­jo­ner kro­nor.

Ny­li­gen av­slu­ta­des riv­ning­en av Mur­tan­hu­set som ska ge plats för Kun­skaps- och kul­tur­cent­rum. Plat­sen kom­mer even­tu­ellt att iord­nings­stäl­las för att kun­na an­vän­das som par­ke­ring el­ler en yta för eve­ne­mang un­der som­ma­ren.

De förs­ta lo­ka­ler­na kom­mer att va­ra in­flytt­nings­kla­ra un­der 2018/2019.

Bild: OLA FOLKESSON

PÅ GÅNG. Mur­tan­hu­set finns in­te läng­re, de­talj­pla­nen är fast­ställd och i höst är det dags för förs­ta spad­ta­get. Ar­be­tet går fram­åt för kom­mu­nens störs­ta sats­ning nå­gon­sin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.