Ban­ken i Ätran kan bli allak­ti­vi­tets­hus

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Den gam­la bank- och post­lo­ka­len i Ätran kan bli ett allak­ti­vi­tets­hus för byg­dens folk. In­tres­set är stort, fram­för allt från lo­ka­la fö­re­ta­ga­re.

I mån­dags kväll var lands­bygds­ut­veck­la­re Karin Torstens­son och Jen­ni­fer Er­lands­son, pro­jekt­le­da­re för Ser­vice­punk­ter på lands­byg­den, i Ätran för att fånga upp in­tres­set för en even­tu­ell mö­tes­plats i Ätran.

Ett fem­ton­tal per­so­ner, främst fö­re­ta­ga­re, dök upp för att ven­ti­le­ra si­na idéer.

– Det var ett här­ligt mö­te. Det bubb­lar av tan­kar och idéer om vad lo­ka­len skul­le kun­na an­vän­das till. Många vill ha ett kafé som ska kun­na fun­ge­ra som språk­kafé och kurslo­kal. And­ra vill ha en lo­kal för ung­do­mar där de ska kun­na spe­la bil­jard, tit­ta på film el­ler ba­ra um­gås, sä­ger Jen­ni­fer Er­lands­son.

för­ra året stäng­de Fal­ken­bergs sp­ar­bank sin fi­li­al i Ätran. Se­dan dess har de rym­li­ga lo­ka­ler­na (för­u­tom den fö­re det­ta ban­ken är de gam­la post­lo­ka­ler­na aktuella) stått tom­ma.

Nu har ban­ken och pro­jekt­le­da­ren för Ser­vice­punk­ter på lands­byg­den, Jen­ni­fer Er­lands­son och lands­bygds­ut­veck­la­re Karin Torstens­son in­lett dis­kus­sio­ner om att kom­mu­nens nä­rings­livs­bo­lag even­tu­ellt ska hy­ra lo­ka­ler­na av Fal­ken­bergs sp­ar­bank för att ska­pa en sam­lings­punkt i in­lan­det.

– VI VIL­LE BÖR­JA med att un­der­sö­ka in­tres­set. Än­nu är inga kon­trakt skriv­na, men om allt går som vi hop­pas kan det bli in­flytt­ning i lo­ka­ler­na la­gom till höst­ter­mins­star­ten, sä­ger Jen­ni­fer Er­lands­son.

För­u­tom lo­ka­ler för fri­tids­be­to­na­de verk­sam­he­ter finns ett in­tres­se för att ska­pa ett fö­re­tags­ho­tell som even­tu­ellt skul­le kun­na sam­ar­be­ta med Fal­ken­bergs fö­re­tagscen­ter som hål­ler till i Lant­män­nens lo­ka­ler på Hamn­ga­tan.

– Vårt upp­drag är att se till att det hän­der sa­ker på lands­byg­den, men vi ska in­te va­ra dri­van­de. Det blir upp till fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner att se till att pla­ner­na för­verk­li­gas, sä­ger Jen­ni­fer Er­lands­son.

SYF­TET MED PRO­JEK­TET Ser­vice­punk­ter på lands­byg­den är dels att lyss­na in vil­ka be­hov som finns, men ock­så att hit­ta rätt stäl­len för de fy­ra pla­ne­ra­de ser­vice­punk­ter som ska eta­ble­ras de kom­man­de åren.

Fal­ken­bergs kom­mun har fått Eu-peng­ar för pro­jek­tet via Till­växt­ver­ket.

Bild: OLA FOLKESSON

KAN FÅ NYTT LIV. Banklo­ka­len i Ätran kan bli en sam­lings­punkt för byg­dens folk. I hös­tas stäng­de ban­ken. Se­dan dess är lo­ka­ler­na tom­ma.

Bild: KARIN TORSTENS­SON

NY­FIK­NA. Cir­ka 15 per­so­ner kom till den ned­lag­da ban­ken för att se vil­ka möj­lig­he­ter det finns att an­vän­da lo­ka­ler­na igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.