Li­gor lig­ger bakom våg av vil­lain­brott

Ba­ra drygt fy­ra pro­cent kla­ras upp: Är oac­cep­ta­belt

Hallands Nyheter - - Sve­ri­ge/värl­den -

An­ta­let vil­lain­brott har de se­nas­te 20 åren ökat mar­kant – men de fles­ta kla­ras ald­rig upp. I snitt lö­ser po­li­sen ba­ra drygt 4 pro­cent av in­brot­ten i vil­lor och rad­hus.

– Det är oac­cep­ta­belt då­ligt, sä­ger Gö­ran Land­vall, po­lis­kom­mis­sa­rie på Noa.

De an­mäl­da in­brot­ten i små­hus har ökat med över 50 pro­cent jäm­fört med 1996, enligt en rap­port från Vil­laä­gar­na. För­ra året po­li­san­mäl­des näs­tan 14 000 in­brott i små­hus (vil­lor, rad­hus och ked­je­hus för per­ma­nent­bo­en­de) runt om i lan­det. Ris­ken för att drab­bas va­ri­e­rar sam­ti­digt kraf­tigt mel­lan kom­mu­ner­na.

– Det här är för­skräck­ligt. Ett vil­lain­brott är en in­tegri­tets­kränk­ning och rik­tigt, rik­tigt job­bigt för den som drab­bas, sä­ger Le­na Sö­dersten, för­bundsju­rist på Vil­laä­gar­nas riks­för­bund, om den lång­sik­ti­ga ök­ning­en.

Ser man ba­ra till pe­ri­o­den 2015–2016 mins­kar de an­mäl­da in­brot­ten med näs­tan 6 pro­cent, men enligt po­li­sen är det för ti­digt att ta­la om ett trend­brott.

Ut­länds­ka li­gor för­kla­rar en stor del av ök­ning­en, enligt polisens spe­ci­a­list på bo­stads­in­brott.

– Det är ett fe­no­men som es­ka­le­rat se­dan 1990-ta­let. I dag står in­ter­na­tio­nel­la li­gor för mer än hälf­ten av bo­stads­in­brot­ten i Sve­ri­ge, sä­ger Gö­ran Land­vall, kom­mis­sa­rie på polisens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning (Noa).

Men de all­ra fles­ta vil­lain­brott kla­ras ald­rig upp – näs­tan 96 pro­cent för­blir olös­ta, enligt sta­tistik från Brotts­före­byg­gan­de rå­det.

Gö­ran Land­vall är kri­tisk till de lå­ga siff­ror­na, men tyc­ker sam­ti­digt att polisens ar­be­te mot bo­stads­in­brott be­drivs med styr­ka.

–I vårt po­lis­ar­be­te i var­da­gen har vi ut­veck­lat ett an­tal me­to­der för att hö­ja lägsta­ni­vån, och där­med kun­na nå fram till bätt­re re­sul­tat. Re­dan i höst in­för vi nya ope­ra­ti­va in­sat­ser. Jag är op­ti­mist och tror att det kom­mer att på­ver­ka, sä­ger Land­vall.

Bland an­nat rör det sig om kon­trol­ler i tra­fi­ken och i bo­stads­om­rå­den i syf­te att iden­ti­fi­e­ra per­so­ner som be­går stöl­der.

Håkan Fran­zén, för­säk­rings­ex­pert på Trygg-han­sa, fram­hål­ler det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet för att få ner an­ta­let bo­stads­in­brott:

–Den in­tres­san­ta frå­gan är hur man ser till att så få in­brott som möj­ligt be­gås. Vi ser att grann­sam­ver­kan, där gran­nar är ak­ti­va, syns och frå­gar okän­da vad de gör i om­rå­det, är ef­fek­tivt. Där är po­li­sen ock­så oer­hört vik­tig, att de är syn­li­ga ute på ga­tor och torg. Syn­lig­he­ten gör att bå­de in­brott och an­nan var­dags­brotts­lig­het ute i vå­ra bo­stads­om­rå­den mins­kar. Mats Rör­bec­ker/tt

Anja Haglund/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.