Hem­li­ga in­spel­ning­ar ställ­des mot varand­ra

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Hem­li­ga in­spel­ning­ar av sam­ma per­son ställ­des mot varand­ra un­der Ka­la­marksmå­lets förs­ta dag i hov­rät­ten för öv­re Norr­land. I sam­ta­len sä­ger hu­vud­vitt­net bå­de att Lin­na är en mör­da­re – och att han är fel­ak­tigt dömd.

I ett in­spe­lat te­le­fon­sam­tal som kam­mar­å­kla­ga­re Jens Göransson spe­la­de upp i rät­ten sä­ger hu­vud­vitt­net:

– Jag tyc­ker det är job­bigt att de släp­per ut en mör­da­re.

In­spel­ning­en ska vi­sa att vitt­net ta­lar san­ning när han sä­ger att Kaj Lin­na be­rät­tat att han pla­ne­ra­de att rå­na brö­der­na da­gen in­nan mord­kväl­len. Vitt­net har ock­så sagt att han ta­git med Lin­na på en bil­re­sa för att få ho­nom att skro­ta pla­nen.

– Han be­rät­ta­de att Lin­na un­der året fan­ti­se­rat och haft pla­ner på stö­tar av oli­ka slag, men på se­na­re tid ha­de det va­rit en stöt mot brö­der­na i Ka­la­mark som va­rit på ta­pe­ten, sä­ger Göransson.

Kaj Lin­nas ad­vo­kat Tho­mas Mag­nus­son kom­men­te­rar de in­spe­la­de sam­ta­len med att vitt­net kän­de till att han var av­lyss­nad, med and­ra ord att han lju­ger:

– Jag gör den tolk­ning­en.

Mag­nus­son kont­ra­de även med att spe­la upp ett in­spe­lat te­le­fon­sam­tal mel­lan hu­vud­vitt­net och en ut­re­da­re som Kaj Lin­na har an­li­tat.

– Jag an­ser att han är fel­ak­tigt dömd, dock in­te oskyl­dig. Men jag är lik­som in­ne i cir­keln el­ler vad man ska sä­ga. Och jag an­ser att så­dant här ska egent­li­gen in­te få hän­da, sä­ger vitt­net i sam­ta­let som spe­la­des upp.

Kaj Lin­na, som satt vid Tho­mas Mag­nus­sons si­da, var klädd i ma­rin­blå ka­vaj med skjor­ta och je­ans. Lin­na var svårt för­kyld un­der för­hand­ling­en, en­ligt ad­vo­ka­ten. Lin­na satt of­ta tyst med en kon­cen­tre­rad min, för­de ibland an­teck­ning­ar i ett block, vis­ka­de till ad­vo­ka­ten el­ler stöd­de an­sik­tet mot väns­ter­han­den. På åhör­ar­bän­ken fanns hans sys­ter som hjälpt ho­nom att dri­va res­nings­pro­ces­sen.

Erik Pauls­son Rönn­bäck/tt

FO­TO: IZABELLE NORDFJELL/TT

Ca­ri­ta Post­ma Kau­ko­sa­lo, Kaj Lin­nas sys­ter, var på plats vid rät­te­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.