”Det är en så­dan be­drö­vel­se”

För­svun­na To­va, 19, hit­tad död i sjö – po­li­sen miss­tän­ker mord • hem­byn sör­jer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det var den för­svun­na To­va Mo­berg som hit­ta­des död nat­ten till i går. Åkla­ga­ren miss­tän­ker att den 19-åri­ga kvin­nan har mör­dats.

I To­va Mo­bergs lil­la hem­by Njutång­er är sam­häl­let i chock. Al­la viss­te vem 19-åring­en var.

– Po­li­sens tek­ni­ker har läm­nat upp­gif­ten att man kan se att hon har ut­satts för ytt­re våld. Det finns allt­så ska­dor ef­ter våld. Ut­i­från det gör man be­döm­ning­en att hon har bragts om li­vet, sä­ger Ulf Back, chefs­å­kla­ga­re vid åkla­gar­kam­ma­ren i Gäv­le.

To­va Mo­bergs kropp hit­ta­des sent i förr­går kväll i en sjö bred­vid en fas­tig­het strax ut­an­för Hu­diksvall, som po­li­sen har spär­rat av un­der sö­kan­det ef­ter hen­ne.

En­ligt Ulf Back finns en kopp­ling mel­lan de tre miss­tänk­ta män­nen och fas­tig­he­ten. Des­sa sit­ter an­håll­na se­dan nat­ten mot mån­dag.

– Al­la tre per­so­ner­na är på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för män­ni­sko­rov. Nu ska de del­ges miss­tan­ke om del­ak­tig­het i mord, sä­ger chefs­å­kla­ga­ren.

Män­nen kan kny­tas till To­va Mo­berg ge­nom för­hörs­upp­gif­ter och an­nat, kon­sta­te­rar Back och tilläg­ger att det även har säk­rats spår på den gård som po­li­sen har ge­nom­sökt.

– Det har gjorts en del fynd och man har an­träf­fat vis­sa spår och lik­nan­de, som ska ana­ly­se­ras och som po­li­sen be­dö­mer har störs­ta vikt, sä­ger han.

Al­la tre män­nen ne­kar till brott.

– Han för­ne­kar att han har nå­got som helst att skaf­fa med den här gär­ning­en, sä­ger Jan Ny­man, som för­sva­rar en av de miss­tänk­ta.

Po­li­sen har un­der två da­gar ge­nom­fört un­der­sök­ning­ar vid den aktuella fas­tig­he­ten. Po­li­sens dy­ka­re har nog­grant sökt i vat­ten­bry­net och i vatt­net pre­cis ne­dan­för går­den.

En av de tre män­nen är se­dan ti­di­ga­re miss­tänkt för att ha miss­hand­lat To­va Mo­berg.

Åkla­ga­re Jo­a­kim Jo­hans­son be­kräf­tar för TT att en för­un­der­sök­ning om miss­han­del in­led­des i mars i år.

Ut­an­för Njutång­ers kyr­ka, en dryg mil sö­der om Hu­diksvall, va­jar flag­gan på halv stång. So­len le­tar sig fram mel­lan moln­sjo­ken och ger vär­me åt den lil­la vack­ra 1200-tal­s­kyr­kan. En bit bort hörs en ved­kap, men i öv­rigt lig­ger en stilla tyst­nad över he­la byn.

He­la sam­häl­let är i chock. I mat­bu­ti­ken bru­kar folk sko­ja och skrat­ta, be­skri­ver kyr­ko­her­den Pär Sten­berg.

Men i dag är det an­norlun­da. Tryckt, tyst.

– Det är en så­dan be­drö­vel­se, sä­ger han.

Kyr­kan är öp­pen för män­ni­skor som be­hö­ver stöd, el­ler ba­ra säll­skap. På mor­go­nen kom fle­ra skol­klas­ser och un­der kväl­len vän­ta­des fler av by­bor­na sö­ka kyr­kans famn.

– Men det går in­te att trös­ta en så­dan här gång. Det finns ing­en tröst, sä­ger Sten­berg.

– Vi får ta ett steg i ta­get. In­te skyn­da för myc­ket, till­läg­ger Mats Sand­ström, kom­mi­nis­ter i Enång­er-njutång­ers för­sam­ling.

Att de tre miss­tänk­ta unga män­nen ock­så är från byg­den gör det svårt, fram­hål­ler de två präs­ter­na.

– Vi får se hur det kom­mer att på­ver­ka vår bygd nu, med de tre kil­lar­na. Om al­la är skyl­di­ga el­ler ing­en är skyl­dig. Det är än­då vik­tigt med klar­het, sä­ger Pär Sten­berg.

Da­ni­el Al­sén/tt Erika Nek­ham/tt

FO­TO: MATS AN­DERS­SON/TT

Säkrar spår. Po­li­sens tek­ni­ker ar­be­tar vid sjön in­till den av­spär­ra­de fas­tig­he­ten.

FO­TO: MATS AN­DERS­SON/TT

Kyr­ko­her­de Pär Sten­berg och kom­mi­nis­ter Mats Sand­ström tän­der ljus i Njutång­ers 1200-tal­s­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.