Men hal­lå, jag är ju kvin­na!

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - EVA WIESELGREN 031-62 40 00 eva.wieselgren@gp.se

Kvin­nor är run­da, män är fyr­kan­ti­ga. Åt­minsto­ne om vi ska tro Fa­ce­app, mo­bi­lap­pen som får många som tes­tar att för­fä­ras.

Ap­pen går ut på att du tar ett fo­to av ditt an­sik­te, el­ler lad­dar upp ett från mo­bi­lens ka­me­raal­bum. Sen kan du kol­la hur du skul­le se ut i oli­ka skep­na­der. Du kan se dig som man, kvin­na, ung, gam­mal och le­en­de. När jag som re­dan är kvin­na, i al­la fall har jag all­tid trott det, tryc­ker på kvin­no­knap­pen kom­mer det fram ett an­sik­te på en run­da­re och gla­da­re ver­sion av mig. An­sik­tet ser smin­kat ut. Jag har ald­rig sett ut så, in­te ens när jag var ung och rynk­fri.

Fa­ce­app gör köns­ste­re­o­ty­pa bil­der. Jag blir li­te pro­vo­ce­rad. Jag är li­ka myc­ket kvin­na när jag är arg som när jag ler. Väl­digt få har så­där slät hy när de läm­nat barn­do­men. I ton­å­ren är det fin­nar och pli­tor, sen kom­mer ryn­kor.och min an­sikts­form är som den är.

BIL­DEN AV MIG som man är för­stås li­ka ste­re­o­typ. Men den gör mig in­te arg, sna­ra­re för­tjust. En sån sti­lig karl. Stark och trygg. Om jag fötts som poj­ke ha­de jag nog bli­vit rik­tigt fram­gångs­rik. Myc­ket peng­ar, stor bil, dyr vil­la. Sen tit­tar jag en gång till och ser att jag i mans­skep­nad nog sna­ra­re ser ut som en bru­tal maf­fi­a­typ, upp­klädd i ko­stym men be­redd att ta till nä­var­na.

Fa­ce­app har vål­lat debatt även bland trans­per­so­ner. Någ­ra har bli­vit ar­ga för att ap­pen ba­ra har två kön, att det mås­te va­ra an­ting­en el­ler. And­ra är po­si­ti­va för att ap­pen lå­ter dem le­ka med kön­si­den­ti­te­ten.

Den som in­te vill by­ta kön i en app kan pro­va att by­ta tän­der. Det finns två ty­per av le­en­den att väl­ja på. Bå­da ser på mitt åld­ra­de an­sik­te ut som om jag skaf­fat lö­stän­der, ski­nan­de vi­ta i jäm­na ra­der.

DET FINNS ETT gnist­ra-lä­ge ock­så, som gör att jag ser upp­smin­kad ut, med rö­da­re läp­par och stör­re ögon.jag fö­re­drar fo­ton som fång­ar män­ni­skans själ.

Det är svå­ra­re att fixa med fil­ter. Men det finns ap­par för det ock­så. Tin­ty­pe från Hip­sta­ma­tic är en så­dan, som här­mar fo­to­tek­nik från ar­ton­hund­ra­ta­let. Re­sul­ta­tet blir li­ka fej­kat som i Fa­ce­app, men mer åt det gal­na hål­let.

Om jag är kvin­na el­ler man blir ovä­sent­ligt, frå­gan är sna­ra­re vil­ka hem­lig­he­ter som döl­jer sig bakom den vilt stir­ran­de blic­ken.

FA­CE­APP. Övers­ta ra­den är som jag ser ut, jag som man och jag som gnist­ran­de snygg. Un­ders­ta ra­den är jag som kvin­na (det är här jag blir pro­vo­ce­rad), med nya tän­der och som ung.

TIN­TY­PE. Man el­ler kvin­na kan kvit­ta. Jag är djup och ga­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.