Sa­mant­has svå­ra krasch

Krasch förr­för­ra hel­gen och ny krasch i hel­gen som dess­utom gav en re­jäl ska­da. Än­då vill Sa­mant­ha Jo­hans­son så fort det ba­ra går till­ba­ka ut på ba­nan.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Ef­ter en fin­fin upp­åk­ning från sista till fem­te­plats och ett per­son­bäs­ta-varv flöt det på or­dent­ligt för Sa­mant­ha Jo­hans­son. Då tog det tvär­stopp, bok­stav­ligt ta­lat.

– Jag faj­ta­des med en kil­le se­dan någ­ra varv till­ba­ka och så för­sö­ker han kö­ra om mig i slip stream pre­cis in­nan star­kur­van och från mitt per­spek­tiv miss­be­dö­mer han då helt och kör rätt in i mitt fram­däck, be­skri­ver Sa­mant­ha Jo­hans­son.

– Det var som att kö­ra rätt in i en vägg och jag flög som en van­te.

Se­dan gick det väl­digt fort. In­nan hon lan­da­de på mar­ken blev Sa­mant­ha med­vets­lös och när hon se­dan

vak­na­de upp kän­de hon att någon­ting var fel, det var in­te ett van­ligt blå­mär­ke. Nyc­kel­be­net var av på mit­ten.

– JAG VAK­NA­DE upp och såg att tre am­bu­lan­ser kom mot mig och tänk­te att här har de skic­kat he­la ar­mén och för­stod att det mås­te sett all­var­ligt ut, be­rät­tar Sa­mant­ha.

– Det gjor­de in­te fruk­tans­värt ont men det var verk­li­gen en ny käns­la.

I det lä­get kän­de hon sig glad att det in­te var vär­re men ha­de sam­ti­digt en li­te osä­ker käns­la.

– Det är li­te som man tän­ker kring lot­to, att sånt här hän­der ald­rig mig, men så hän­der det.

Det he­la in­träf­fa­de i hel­gens Sm-pre­miär i An­der­storp och gör Sa­mant­has sats­ning, som i år är på Eu­ro­pe­an Ta­lent Cup i Spa­ni­en, en aning osä­ker. Man kan sä­ga att hon och lä­ka­ren har li­te oli­ka åsik­ter.

– Jag har fått hö­ra att det bäs­ta är att få nyc­kel­be­net ope­re­rat di­rekt och sen ska det ba­ra va­ra hop­pa upp på hojen så fort som möj­ligt, pro­ble­met är att lä­ka­ren vi var hos i Halmstad in­te vil­le det, sä­ger Sa­mant­ha som in­te ver­kar all­för på­ver­kad av kra­schen.

– Så i mor­gon ska vi till Var­berg för att för­sö­ka över­ty­ga dem om att gö­ra en ope­ra­tion, det är det som gäl­ler. Om det ska lä­ka av sig själv vet man in­te hur lång tid det kan ta.

GRE­JEN ÄR ATT fa­mil­jen Jo­hans­son dess­utom har ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter från brut­na nyc­kel­ben. Gans­ka då­li­ga dess­utom.

– Pap­pa har ju ock­så bru­tit nyc­kel­be­net ut­an att ope­re­ra sig och han har fort­fa­ran­de men från det, be­rät­tar

Sa­mant­ha.

Vil­ket ock­så är ett av de ar­gu­men­ten som de kom­mer att an­vän­da sig av.

– Men ock­så att det är en eli­tid­rotts­sats­ning som vi gör, då kan de in­te ne­ka, sä­ger en be­stämd Sa­mant­ha Jo­hans­son.

OCH HON VILL att det ska ske så fort som möj­ligt. För om en dryg må­nad körs näs­ta lopp i Eu­ro­pe­an Ta­lent Cup och vec­kan in­nan vill hon kö­ra SM i Lin­kö­ping för att va­ra så för­be­redd som möj­ligt.

– I Halmstad pra­ta­de jag med en li­te otrev­lig tjej som sa att det är så här svensk sjuk­vård fun­kar och se­dan vil­le hon in­te ens dis­ku­te­ra mer på te­le­fon. Hur känns ax­eln nu?

– Det är ok men be­net är ju helt av så man kän­ner hur de ska­ver mot varand­ra.

Bild: FRED­RIK EKLOF WASTEGATE.SE

BRÖT NYC­KEL­BE­NET. Otu­ren var fram­me vid täv­ling­ar­na i An­der­storp. Sa­mant­ha Jo­hans­son kra­scha­de, bröt nyc­kel­be­net och blev med­vets­lös.

Bild: PRIVAT

FRÅN SJUK­HU­SET. Sa­mant­ha Jo­hans­son på sjuk­hu­set ef­ter kra­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.