Nu är det skot­tet som gäl­ler för ”Stof­fe”

Tre grö­na stygn ly­ser på bak­si­dan av Christof­fer Carls­sons skal­le. Men mest ly­ser an­sik­tet ef­ter mål i två ra­ka mat­cher. – Nu har jag sett det sista på tv och det var nog mitt snyg­gas­te.

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Tit­tar man på sta­tisti­ken från Christof­fer Carls­sons tid i elit­fot­bol­len så är det många år men få mål.

Han är in­ne på sitt tolf­te år i högs­ta el­ler näst högs­ta se­ri­en och ba­ra ett år, 2007, har han gjort tre mål. Då för Lands­kro­na Bo­is.

Res­te­ran­de sä­song­er­na är det noll, ett el­ler två mål.

– Klart det va­rit snack om att jag ska ta mer av­slut. Och jag tän­ker ock­så på att bör­ja skju­ta mer.

– Han kom­mer at gö­ra sju, åt­ta mål den här sä­song­en, sä­ger trä­na­ren Hasse Eklund, nu när må­len kom­mit så­pass ti­digt på sä­song­en.

An­nars har Christof­fer Carls­son of­ta bör­jat flac­ka med blic­ken när han kom­mit i lä­gen och bör­jat sö­ka

pass­nings­al­ter­na­tiv.

– Men nu vet jag att jag kan skju­ta och det är bra att va­ri­e­ra sig. Ett skott kan ju ock­så öpp­na lä­gen för and­ra spe­la­re, sä­ger Christof­fer.

MÅ­LET MOT BROMMAPOJKARNA se­nast var en rik­tig pro­jek­til.

– En bra träff med vris­ten. Det känns i fo­ten när man träf­far så. Och när det se­dan vi­sar sig att må­len le­der till vins­ter är det än­nu bätt­re.

Att han tving­a­des sy tre stygn i hu­vu­det un­der mat­chen mot BP be­rod­de fak­tiskt på en lag­kam­rat.

– Jag fick Amin Na­za­ris sko i hu­vu­det ef­ter en luft­du­ell när han lan­da­de. Kän­de di­rekt att det blev varmt och bubb­ligt i hu­vu­det, men

ef­tersom det in­te var en hård smäll blev jag in­te yr och det var ald­rig tal om att bry­ta.

NU ÄR STÄM­NING­EN på topp in­för mat­chen mot Ör­gryte på ons­da­gen.

– Klart det märks på he­la la­get att vi vunnit två ra­ka. Det är en push för själv­för­tro­en­det. Men jag har ald­rig va­rit oro­lig. Det tar tid att spe­la in ett nytt lag när vi ock­så få tre nya spe­la­re tätt in­på se­ri­estar­ten. Hur tänk­te du när trä­na­ren Hasse Eklund ifrå­ga­sat­tes?

– Det har in­te på­ver­kat mig alls. Det är li­ka myc­ket vårt an­svar hur spe­let blir. Men jag var sä­ker på att ut­del­ning­en skul­le kom­ma. Vi skul­le fak­tiskt haft fler po­äng.

FÖR TRÄ­NA­REN HASSE Eklund har de två ra­ka in­ne­bu­rit li­te mer ar­bets­ro.

– Men man kan ald­rig pus­ta ut och slå sig till ro ut­an job­ba vi­da­re. Men det klart att al­la vi som job­bar för Fal­ken­bergs FF mår bätt­re nu även om vi all­tid haft en bra stäm­ning i la­get.

Sista trä­ning­en in­för mö­tet med Ör­gryte av­slö­ja­de in­te nå­got om hur la­get stäl­ler upp. För det är fle­ra or­di­na­rie spe­la­re som mis­sar mat­chen. Mahmut Özen och Do­mi­nic Chat­to är av­stäng­da och Ri­chard Don­kor är ska­dad.

– Jag vill in­te bju­da på nå­got. Men nu kom­mer tre nya in och får chan­sen. Såklart vil­le vi spe­la med sam­ma lag när vi vunnit två mat­cher, men det kan va­ra ett gans­ka bra lä­ge att spe­la in nya spe­la­re, sä­ger Hasse.

Även Ör­gryte sak­nar spe­la­re, som stjär­nan Jo­han El­man­der och Wil­li­am Atash­ka­deh.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

TVÅ I RAD. Ska det bli mål för tred­je mat­chen i rad för Christof­fer Carls­son på Gam­la Ul­le­vi i kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.