Nord­ström: ”Man vill all­tid slå Gais”

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Tre mat­cher på sju da­gar. Då är det tur att Var­berg har en ska­de­fri trupp. – Men man fun­de­rar på sätt att vi­la spe­la­re som spe­lat väl­digt myc­ket, sä­ger Jörgen Wå­le­mark.

För två da­gar se­dan spe­la­de Var­bergs Bo­is en mål­lös match bor­ta mot Vär­na­mo. Re­dan i mor­gon är det dags för ny match. Hem­ma i det grön­svar­ta der­byt.

– Ja det är ett tätt mat­chan­de men det är ba­ra ro­ligt, det är det här vi trä­nar för och vi har en ska­de­fri trupp, sä­ger Bo­is trä­na­re Jörgen Wå­le­mark. Så ”Gab­be” och Oli­ver Sil­ver­holt är re­do?

– Al­la är spel­kla­ra men om det star­tar får vi se, det gäl­ler att gö­ra li­te klo­ka val, fort­sät­ter Wå­le­mark ut­an att av­slö­ja för myc­ket.

EF­TER GAIS PÅ ons­dag vän­tar se­ri­e­le­dan­de Brommapojkarna på sön­dag för Bo­is. En in­ten­siv vec­ka bå­de när det kom­mer till mot­stånd och fy­sisk an­sträng­ning.

– Vi har all­tid fullt fo­kus på näs­ta match men det är klart att tan­kar­na även går till fram­ti­den. Man tän­ker på vil­ka spe­la­re som har spe­lat myc­ket ti­di­ga­re som man skul­le kun­na ploc­ka ut li­te ti­di­ga­re.

– Men kan ald­rig pla­ne­ra till 100 pro­cent ef­tersom så många sa­ker kan hän­da, som ska­dor och match­form, be­rät­tar Wå­ler­mark. Vad hin­ner man gö­ra när det är så kort tid mel­lan mat­cher­na?

– In­te myc­ket, vi äter fru­kost till­sam­mans så vi ser att spe­lar­na får i sig all nöd­vän­dig ener­gi de be­hö­ver.

– Men på trä­ning­ar­na är det mest tak­tis­ka sa­ker, för spe­lar­na som spe­la­de i hel­gen blir det mest re­hab så att det blir av med trött­he­ten och får su­get på fot­boll igen.

Han be­rät­tar att han är nöjd med för­sva­ret så här långt men att det fort­fa­ran­de sak­nas li­te i pass­nings­spe­let och of­fen­si­ven.

– Vi har in­te för­lo­rat hem­ma än så länge och går in i den här mat­chen med starkt själv­för­tro­en­de. Spe­lar vi på den ni­vån vi haft se­dan mat­chen mot Öis blir det svårt för Gais.

FÖRSVARAREN BIL­LY Nord­ström hål­ler med i Jörgen Wå­le­marks be­skriv­ning och sä­ger att de skul­le haft åt­minsto­ne ett par, tre po­äng till för att de skul­le va­ra helt nöj­da.

– Ska vi hänga med i top­pen så mås­te vi sät­ta fle­ra av de lä­ge­na som vi har mis­sat, sä­ger Bil­ly Nord­ström, som me­nar att det finns ut­rym­me för för­bätt­ring­ar även i hans of­fen­siv.

– Jag vill kom­ma li­te hög­re upp i ba­nan och bi­dra med bra pass­ning­ar och li­te goa in­lägg. Det har va­rit mi­na styr­kor ti­di­ga­re, be­rät­tar försvararen som är ut­lå­nad från IFK Gö­te­borg sä­song­en ut. Som Blå­vi­ta­re är det li­te ext­ra tagg­ning mot Gais?

– Jag har mött Gais många gång­er i ung­dom­så­ren och det är mat­cher man all­tid vill vin­na men ext­ra tagg? Nej det ska ba­ra bli kul.

– Det är nog en match som Var­ber­ga­re ser fram emot och vill vin­na.

HAN TRIVS BRA i Var­berg och sä­ger på bred gö­te­borgs­ka att de är ett gäng un­der­ba­ra gub­bar och har än­nu in­te fått någ­ra sam­tal från Blå­vittsta­ben.

– Nej men det är inga kons­tig­he­ter, jag har fullt fo­kus på Var­berg och ut­går från att jag spe­lar sä­song­en ut här och ska se till att det blir en bra sä­song.

”Ska vi hänga med i top­pen så mås­te vi sät­ta fle­ra av de lä­ge­na som vi har mis­sat”

BIL­LY NORD­STRÖM

Bild: KRISTER AN­DERS­SON/ARKIV

RE­DO FÖR GRÖNSVART DER­BY. Men det gäl­ler att sät­ta chan­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.