Varvs­ge­ne­ra­len hop­pas på re­kord­vind

Hallands Nyheter - - Sporten - 031-62 40 00 philip.trol­ler@gp.se

Vä­der­pro­gno­sen för lör­da­gen är än­nu osä­ker – men Varvs­ge­ne­ral Bo Eds­ber­ger har klart för sig vad han hop­pas på. – Det ab­so­lut bäs­ta är om det blir 17-20 gra­der och lätt, syd­väst­lig, vind, sä­ger han.

Pre­li­mi­nä­ra vä­der­rap­por­ter pe­kar på att det blir som­mar­vär­me med runt 20-25 gra­der i sto­ra de­lar av söd­ra Sve­ri­ge till hel­gen.

Men det är långt ifrån sä­kert att Gö­te­borg får ta del av det fi­na ma­jväd­ret. En kall­front vän­tas lig­ga och lu­ra till havs och över de­lar av Danmark och det är in­te ute­slu­tet att hög­som­mar­vär­men i stäl­let kan slu­ta i regn och be­tyd­ligt läg­re tem­pe­ra­tu­rer ut­med väst­kus­ten.

– Pro­gno­sen än så länge är väl­digt osä­ker för lör­dags­dyg­net. In­åt lan­det kom­mer det va­ra so­ligt vä­der och rik­tigt varmt på de fles­ta håll, men det är osä­kert om den här fron­ten når väst­kus­ten el­ler om det stan­nar till havs. Når den kus­ten kan det bli 10-15 gra­der och regn i stäl­let för sol och vär­me, sä­ger me­te­o­ro­log Ian Engblom.

Han fort­sät­ter:

– OCH SE­DAN finns det, i den var­ma luf­ten, risk för åsk­sku­rar, så det kan bli väl­digt dra­ma­tis­ka skill­na­der.

Gö­te­borgsvar­vet har av­gjorts i de fles­ta oli­ka vä­der­le­kar­na men Var­vets ge­ne­ral Bo Eds­ber­ger har klart för sig vad han öns­kar, om han får väl­ja.

– Det ab­so­lut bäs­ta väd­ret är om det är 17-20 gra­der och lätt, syd­väst­lig, vind, un­ge­fär upp till fem me­ter per se­kund. Det får gär­na va­ra li­te väx­lan­de mol­nig­het, li­te sol för publi­kens skull och li­te moln för lö­par­nas bäs­ta.

Var­je år finns det en för­hopp­ning hos elit­lö­par­na som spring­er Varvet att trim­ma de ti­di­ga­re re­kord­ti­der­na. För att för­bätt­ra möj­lig­he­ten till att det lyc­kas hop­pas Eds­ber­ger att vä­dergu­dar­na ska bju­da på en gnut­ta vind när lör­da­gen kom­mer.

In­te för myc­ket – men li­te la­gom.

– ÄR DET väst­lig vind, vil­ket det of­ta är i Gö­te­borg, får man med­vind på bron och på Hi­sing­en. In­ne i stan fång­ar hu­sen vin­den, så då har lö­par­na mest gläd­je av den och in­te li­ka myc­ket nack­del av mot­vin­den. Även om elit­lö­par­na hål­ler ett jämnt tem­po och näs­tan spring­er li­ka fort oav­sett om det är upp el­ler ner så kan vin­den spe­la li­te roll.

Och när det gäl­ler den sa­ken ser Eds­ber­ger ut att få som han öns­kar.

– Det kom­mer mest bli sva­ga till mått­li­ga vin­dar. Skul­le det bli åsk­sku­rar kan det dock bli rätt så kraf­ti­ga vin­dar, men det bru­kar va­ra gans­ka kort­va­ri­ga, sä­ger Ian Engblom.

PHILIP TROLLÉR

Bild: JO­HAN­NA LUND­BERG

VIK­TIGT LOPP. Ca­mil­la Nord­lund drab­ba­des av can­cer och vil­le som am­bas­sa­dör för Ung Can­cer hit­ta ett sätt att sam­la in peng­ar. Då föd­des tan­kar om Gö­te­borgsvar­vet och en ut­ma­ning om att skän­ka tio kro­nor för var­je kilo­me­ter som löp­tes.

BO EDS­BER­GER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.