Nord­lund spring­er för can­cer­drab­ba­de

Ca­mil­la Nord­lunds ut­ma­ning

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­EL TIVEMO 031-62 40 00 jo­el.tivemo@gp.se

Ca­mil­la Nord­lund var mitt i li­vet och ha­de pre­cis star­tat dröm­pro­jek­tet när mar­dröms­be­ske­det kom: hon ha­de can­cer. Fy­ra må­na­der se­na­re står hon på start­lin­jen till Gö­te­borgsvar­vet för att be­vi­sa att vad som helst är möj­ligt – och för att stöd­ja and­ra i hen­nes si­tu­a­tion. – Löp­ning har bli­vit ett sätt att ta kom­man­dot över min kropp och mitt liv, sä­ger hon.

30 år gam­mal fick jour­na­lis­ten och tv-pro­fi­len Ca­mil­la Nord­lund re­da på att hon ha­de can­cer. En knöl på be­net vi­sa­de sig va­ra sar­kom, en myc­ket ovan­lig typ av can­cer. I dag är hon till­ba­ka på be­nen – och i jog­gings­kor­na.

– Jag har ald­rig sprung­it Gö­te­borgsvar­vet ti­di­ga­re. Jag och en kol­le­ga skäm­ta­de för­ra som­ma­ren om att vi skul­le springa. Jag var li­te små­su­gen då men se­dan hän­de allt det här och då kän­des det ex­tremt långt bort att jag skul­le springa. När se­dan Ung Can­cer hör­de av sig och be­rät­ta­de att de­ras sto­ra event var varvet då kän­des det som att det var me­nat. Är det nå­got jag ska gö­ra är det att kom­ma till­ba­ka ge­nom att springa Gö­te­borgsvar­vet, sä­ger hon.

HON GÖR DET in­te en­sam. Som am­bas­sa­dör för Ung Can­cer fun­de­ra­de hon på hur man kun­de få fler att vi­sa sitt stöd för or­ga­ni­sa­tio­nen. Hon ha­de själv fått kän­na på vil­jan att bi­dra och hjäl­pa via en in­sam­ling till Can­cer­fon­den ti­di­ga­re och viss­te att många män­ni­skor vil­le ge sitt stöd.

Då föd­des en idé om en ut­ma­ning.

Sagt och gjort. Hon ut­ma­na­de två kol­le­gor på att skän­ka tio kro­nor för var­je kilo­me­ter de sprang. Pro­fi­ler som An­na Bro­lin, fot­bolls­do­ma­ren Jo­nas Eriks­son och The­re­se Sjögran har hängt på och via so­ci­a­la me­di­er sup­por­tat ut­ma­ning­en. Nu hop­pas hon att fler föl­jer med un­der Gö­te­borgsvar­vet.

– Det har va­rit fan­tas­tiskt ro­ligt att se hur så många pro­fi­ler har bju­dit på sig själ­va på ett här­ligt och ro­ligt sätt. Det har gett mig jät­te­myc­ket ener­gi att se att så många en­ga­ge­rar sig. Jag tror att många unga i min sits kän­ner sam­ma sak, sä­ger hon.

Stö­det från vän­ner och all­män­he­ten har be­tytt myc­ket i hen­nes egen åter­hämt­ning. För fy­ra må­na­der se­dan ope­re­ra­des hon – många tuf­fa löp­trä­ning­ar se­na­re hop­pas hon lyc­kas käm­pa sig ige­nom Gö­te­borgsvar­vets 21 kilo­me­ter.

– NÄR MAN är mitt i li­vet och får ett sånt här be­sked… det kas­tar om­kull allt. Man kän­ner en jät­tes­tor tack­sam­het till al­la som bryr sig och man blir väl­digt hopp­full om vil­ka go­da kraf­ter det finns i sam­häl­let. Tio kro­nor per kilo­me­ter är ing­en jät­tes­tor sum­ma men om vi är många som gör det blir

det fak­tiskt myc­ket peng­ar, sä­ger hon.

För fy­ra må­na­der se­dan fick hon be­ske­det ing­en vill hö­ra. Om någ­ra da­gar är hon en del av en av Sve­ri­ges störs­ta folk­fes­ter.

– Om jag kan gö­ra nå­gon skill­nad skul­le det känns ego­is­tiskt att in­te för­sö­ka gö­ra det, Men det är dub­bel­bott­nat. In­nerst in­ne in­ser jag att an­led­ning­en till jag är am­bas­sa­dör är för att jag själv har va­rit drab­bad. Det kan va­ra en job­big på­min­nel­se. Men det känns än­då som att den här ty­pen av ini­ti­a­tiv hjäl­per mig att di­stan­se­ra mig från vad jag gått ige­nom. När man hjäl­per nå­gon an­nan tän­ker man in­te li­ka myc­ket på sig själv, sä­ger hon.

Bild: OLOF OHLSSON

FÖLJSAM. Den blå lin­jen drogs un­der tis­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.