Lun­dqvist kla­ra­de ut­ma­ning­en

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG TT

Var­je match och trä­ning gör att Hen­rik Lun­dqvist kom­mer in i mål­vakts­spe­let på stor rink allt mer. Den ti­di­ga match­star­ten mot Slo­va­ki­en var dock en ut­ma­ning.

– Det är tufft att spe­la match tolv, för mig är det sex på mor­go­nen New York-tid. Jag har ställt om gans­ka bra, men det kän­des att det var ti­digt, sa­de han ef­ter 4–2-se­gern.

Lun­dqvist ha­de ba­ra 15 skott mot sig mot Slo­va­ki­en och blev över­listad två gång­er. Men mål­vakts­stjär­nan ställ­des in­för svå­ra si­tu­a­tio­ner med bå­de fri­lä­gen och öpp­na lä­gen som han räd­da­de. Ut­an Lun­dqvists aler­ta spel i förs­ta pe­ri­o­den ha­de Tre Kro­nor in­te fått sin per­fek­ta start mål­mäs­sigt med 2–0-led­ning.

– JAG TYCK­TE när det väl kom till kri­tan så spe­la­de vi rik­tigt bra, sista tio mi­nu­ter­na släpp­te vi in­te till näs­tan någon­ting. Förs­ta pe­ri­o­den var li­te ”ris­ky bu­si­ness”, vi klev fram och kans­ke fick in­te den upp­back­ning­en vi ska ha, de ha­de någ­ra två mot et­tor och fri­lä­gen, sa­de han.

” Det är tufft att spe­la match tolv, för mig är det sex på mor­go­nen New York-tid”

HEN­RIK LUN­DQVIST

Bjud­ning­ar som Tre Kro­nor mås­te få bort in­för slut­spe­let.

– En si­tu­a­tion kan av­gö­ra en match, så det är klart att det spe­lar roll. Vi ska fo­ku­se­ra på det vi ska gö­ra de när­mas­te da­gar­na, vi­la, trä­na li­te och dis­ku­te­ra de­tal­jer i vårt spel som kan gö­ra oss bätt­re.

– När man kom­mer till en kvarts­fi­nal gäl­ler det att maxa all­ting. Vi kom­mer att be­hö­va spe­la vår bäs­ta match för att kun­na gå vi­da­re.

LUN­DQVIST KOM TILL Köln i lör­dags och dygnsom­ställ­ning­en går åt rätt håll. Tis­da­gens ex­tremt ti­di­ga match­start, in­nan New York-tup­pen ens ha­de hun­nit ga­la, slip­per han i fort­sätt­ning­en. Nu för­sö­ker han for­ma si­na Vm-ru­ti­ner.

– Det hand­lar om att kän­na sig be­kväm där ute, jag är en ru­tin­män­ni­ska. Man spe­lar 80-90 mat­cher i NHL och har så myc­ket ru­ti­ner, det är bort­kas­tat när man kom­mer till ett VM för allt är an­norlun­da. Det har känts helt okej de två förs­ta mat­cher­na.

Bil­der: JO­EL MARKLUND

IRRITERAD. Den svens­ke för­bunds­kap­ten Ric­kard Grön­borg var van­sin­nig på do­mar­na un­der mat­chen mot Sol­va­ki­en.

PLOCKSÄKER. Hen­rik Lun­dqvist hit­tar mer och mer rätt i spe­let på stor rink.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.