Grön­borg irriterad: ”Skan­dal och fi­asko”

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG AN­DERS WALLIN TT

För­bunds­kap­ten Ri­kard Grön­borg spa­ra­de in­te på or­den. Ef­ter 4–2-se­gern mot Slo­va­ki­en käng­a­de han till or­ga­ni­sa­tions­kom­mit­tén och do­mar­na. – Det är skan­dal och fi­asko, sa­de han.

SVE­RI­GE SLO­VA­KI­EN 4 2

Ef­ter den förs­ta pe­ri­o­den sträck­te Jo­han Gar­pen­löv, as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten, ut ar­men. På ena si­dan stod för­bunds­kap­te­nen Ri­kard Grön­borg, på den and­ra en av do­mar­na.

Då hand­la­de dis­py­ten om Tre Kro­nors två ut­vis­ning­ar för sex spe­la­re på isen.

And­ra gång­en, all­de­les in­nan and­ra pe­ri­o­den, var det dags för näs­ta ord­väx­ling.

Och det var främst den si­tu­a­tio­nen som Grön­borg var or­dent­ligt kri­tisk till ef­ter se­gern, 4–2, mot Slo­va­ki­en.

Tre Kro­nor var då se­na ut till isen – och drog där­med på sig en ny tvåa.

– FAN­TAS­TISKT DÅ­LIG kom­mu­ni­ka­tion ver­kar det va­ra i or­ga­ni­sa­tions­kom­mit­tén ner till do­mar­na. Vi fick or­dern i om­kläd­nings­rum­met, att vi skul­le sit­ta kvar för att det var pro­blem med isen. På nå­got sätt gick in­te den kom­mu­ni­ka­tio­nen ner till do­mar­na, sa­de han.

– Jag frå­ga­de dem tio gång­er om de in­te kun­de kol­la upp det, men det vil­le de in­te gö­ra. Det vi­sar brist på ru­tin, tyc­ker jag. Fan­tas­tiskt kons­tig ut­vis­ning. Jag har ald­rig åkt på nå­got lik­nan­de.

Vad tänk­te du?

– Jag trod­de in­te att det var sant, spe­ci­ellt ef­ter att vi ha­de fått två styc­ken ”sex­or” pre­cis in­nan, sa­de han.

Vad sa­de du till do­mar­na?

– Jag bad ho­nom kol­la det, sa­de Grön­borg.

– Jag sa­de det tio gång­er. Nå­gon gång hop­pa­des man på att det skul­le för­ank­ra sig men... Jag tyc­ker det är en stor jäk­la miss som in­te får hän­da på ett VM. Det ger he­la hoc­keyn ett då­ligt an­se­en­de.

Bac­ken An­ton Strål­man:

– DO­MAR­NA HA­DE ju in­te fått den me­mon och in­te slo­va­ker­na hel­ler. Vi satt kvar där som jon al­li­ho­pa och vän­ta­de och se­dan när vi kom­mer ut var det två mi­nu­ter. Det var ju tur att det ba­ra var fem se­kun­der kvar på den and­ra ut­vis­ning­en, sa­de han.

– Vad ska man gö­ra? Jag har va­rit så arg på do­mar­na i många av de här mat­cher­na, nu var det ba­ra att skrat­ta. Jag har släppt det. Det är ba­ra att ac­cep­te­ra att det är då­lig ni­vå på en del do­ma­re, se­dan är det här ett stort fel rent or­ga­ni­sa­tions­mäs­sigt.

RI­KARD GRÖN­BORG VAR tyd­lig med si­na åsik­ter ef­ter mat­chen men nå­got ef­ter­spel är han in­te in­tres­se­rad av.

– Så fort vi ha­de dö­dat av den ut­vis­ning­en var det ba­ra gå vi­da­re, sa­de han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.