Sve­ri­ge tving­as flyt­ta - mö­ter Schweiz

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG TT

Tre Kro­nors för­hopp­ning om att få stan­na i Köln res­ten av VM gick in­te i upp­fyl­lel­se. I stäl­let vän­tar kvarts­fi­nal mot Schweiz i Pa­ris på tors­dag. – Jag har ald­rig va­rit i Pa­ris så det blir trev­ligt att åka dit, sa­de An­ton Strål­man ef­ter 4–2-se­gern över Slo­va­ki­en.

Den svens­ke back­klip­pan, som med 23.01 ha­de mest is­tid mot Slo­va­ki­en, val­de att se po­si­tivt på en flytt.

Svens­kar­na kun­de in­te gö­ra myc­ket an­nat ef­tersom de in­te kun­de på­ver­ka si­tu­a­tio­nen ef­ter för­lus­ter­na mot Ryss­land och USA i grupp­spe­let.

EF­TER SIN EGEN se­ger över Slo­va­ki­en be­höv­de svens­kar­na hjälp bå­de av Ryss­land (mot USA) och Lett­land (mot Tyskland).

USA vil­le dock an­nat och gick bå­de för­bi Sve­ri­ge och Ryss­land ge­nom att vin­na grupp­fi­na­len med 5–3. Ryss­land slu­ta­de tvåa och Sve­ri­ge trea.

Där­med vän­tar en lo­gis­tiskt stö­kig 50-mila­flytt un­der ons­da­gen.

I de två se­nas­te Vm-tur­ne­ring­ar­na har Tre Kro­nor tving­ats by­ta spe­lort till kvarts­fi­na­len och åkt ut bå­da gång­er­na.

SCHWEIZ TOG ANDRAPLATSEN i grupp B ef­ter att ha be­seg­rat Tjec­ki­en med 3–1. Se­nast la­gen möt­tes i en ut­slags­match i VM var i fi­na­len i Glo­ben 2013 då Sve­ri­ge vann med 5–1 och fick fi­ra sitt se­nas­te guld.

– Schwei­zar­na är ett hårt job­ban­de lag, ett rik­tigt gnug­gar­gäng som all­tid är svårt att mö­ta, sa­de Strål­man.

Svens­kar­na pra­ta­de in­för Slo­va­ki­en­mö­tet om vik­ten av att in­för slut­spel­sä­ven­ty­ret få till en spel­mäs­sigt bra in­sats i 60 mi­nu­ter.

Så blev det in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.