Möj­lig Trumpläc­ka ska­par storm i Washing­ton

Ska ha läckt hem­li­ga upp­gif­ter om IS till Ryss­lands ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ord står mot ord i ett upp­rört Washing­ton DC, där pre­si­dent Trump un­der ett mö­te i Vi­ta hu­set upp­ges ha de­lat med sig av su­per­hem­lig in­for­ma­tion om terrorgrup­pen IS till Ryss­lands ut­ri­kesmi­nis­ter och lan­dets Usa­am­bas­sa­dör.

Upp­gif­ter­na kom­mer från tid­ning­en The Washing­ton Post som hän­vi­sar till in­for­ma­tion från fle­ra tjäns­te­män och ti­di­ga­re stats­an­ställ­da. En­ligt käl­lor­na ska Trump, vid för­ra vec­kans mö­te med ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov och am­bas­sa­dör Sergej Kisljak i Ova­la kon­to­ret, ha be­rät­tat om in­for­ma­tion från en käl­la med ”in­syn i IS in­ners­ta liv” – så hem­lig att den hål­lits i en snäv krets in­om re­ge­ring­en och un­dan­hål­lits lan­dets al­li­e­ra­de.

Det ska ha hand­lat om IS pla­ner på att an­vän­da da­to­rer som bom­ber om­bord på flyg­plan. Ny­hetska­na­len CNN, som ti­di­ga­re rap­por­te­rat om lik­nan­de hot, skri­ver att IS ska ha kom­mit över flyg­plats­ut­rust­ning som gjort att de kun­nat tes­ta om de ex­plo­si­va da­to­rer­na går att få ige­nom sä­ker­hets­kon­trol­ler.

Vad som möj­li­gen kan va­ra än vär­re är att Trump ska ha av­slö­jat i vil­ken stad käl­lan läm­na­de upp­gif­ter­na, nå­got som kan gö­ra att den­nes iden­ti­tet även­ty­ras. Fle­ra Usa-me­di­er rap­por­te­rar att Trump skröt om sitt in­for­ma­tions­flö­de.

– Jag har fan­tas­tis­ka un­der­rät­tel­se­upp­gif­ter. Jag har folk som bri­e­far mig om un­der­rät­tel­se­upp­gif­ter var­je dag, ska han ha sagt till rys­sar­na.

Att av­slö­ja hem­lig in­for­ma­tion av den dig­ni­te­ten ha­de in­ne­bu­rit ett lag­brott för i prin­cip vem som helst – ut­om Trump. USA:S pre­si­dent har stor le­gal fri­het när det gäl­ler att bry­ta sek­re­tess, no­te­rar The Washing­ton Post. För att mi­ni­me­ra ska­dan av Trumps age­ran­de ska högt upp­sat­ta ak­tö­rer i Vi­ta hu­set ef­ter mö­tet ha ringt till un­der­rät­tel­se­or­ga­nen CIA och NSA.

Ny­he­ten slog ner som en bomb i USA:S hu­vud­stad, som re­dan ska­kats av Trumps av­ske­dan­de av Fbi-che­fen Ja­mes Co­mey, nå­got som sked­de da­gen in­nan mö­tet med rys­sar­na. Pre­si­den­ten har själv an­tytt att ”Ryss­lands­gre­jen”, FBI:S ut­red­ning om huruvi­da Moskva och Trump­kam­pan­jen sam­ar­be­ta­de kring cy­be­r­at­tac­ker­na un­der fjol­å­rets val­rö­rel­se, var en bi­dra­gan­de or­sak till av­ske­dan­det.

Fle­ra se­na­to­rer, bå­de re­pu­bli­ka­ner och de­mo­kra­ter, re­a­ge­ra­de starkt på upp­gif­ter­na om vad pre­si­den­ten kan ha sagt. ”Väl­digt, väl­digt pro­ble­ma­tiskt” om det är sant, sa­de den re­pu­bli­kans­ke Ten­nes­see-se­na­torn Bob Cor­ker, en­ligt CNN. Hans par­ti­kam­rat och se­na­tor­s­kol­le­ga Lindsey Gra­ham ut­tryck­te sig i lik­nan­de or­da­lag. Vir­gi­ni­a­de­mo­kra­ten Mark War­ner twitt­rar att är det sant så är det in­träf­fa­de ”en ör­fil gente­mot un­der­rät­tel­se­vä­sen­det”.

Vi­ta hu­set för­ne­kar upp­gif­ter­na och me­nar att de är fals­ka. Trumps na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd­gi­va­re H R Mcmas­ter, som var med vid mö­tet, sa­de vid går­da­gens press­träff att inga oe­gent­lig­he­ter fö­re­kom.

Trump och Lav­rov dis­ku­te­ra­de ter­ror­fa­ran då det är ett ge­men­samt in­tres­se att be­käm­pa ter­rorn, men pre­si­den­ten de­la­de in­te med sig av nå­gon su­per­hem­lig in­for­ma­tion om ter­ror­rö­rel­sen, en­ligt Mcmas­ter. (TT)

Jag har fan­tas­tis­ka un­der­rät­tel­se­upp­gif­ter. Jag har folk som bri­e­far mig om un­der­rät­tel­se­upp­gif­ter var­je dag. ■■DO­NALD TRUMP ska ha skru­tit om sitt in­for­ma­tions­flö­de, en­ligt fle­ra Usa-me­di­er.

Ja­mes Co­mey, fd Fbi-chef

Lös­mynt?.det var den 10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.