Se upp med för­rä­disk stenmurkla

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fram­åt vå­ren tit­tar sten­murklan fram ur jor­den och maj är hög­sä­song för den­na svamp som länge an­setts som en de­li­ka­tess. Men att äta den är för­e­nat med ris­ker – och det hjäl­per in­te all­tid att ko­ka den.

Bo­ven i dra­mat he­ter gy­ro­mi­trin, sten­murklans gift.

– Det kan ge yr­sel, matt­het och dub­bel­se­en­de, och blir det rik­tigt all­var­ligt kan man bli med­vets­lös och få kram­per, för­kla­rar Jo­han­na Nord­mark Grass, över­läka­re på Giftin­for­ma­tions­cen­tra­len.

Giftet kan ock­så ge på­ver­kan på le­ver och nju­re och ska­da de rö­da blod­krop­par­na.

– Så det är ett all­var­ligt gift, men död­li­ga för­gift­ning­ar är väl­digt, väl­digt ovan­li­ga. Se­nast kän­da död­li­ga fal­let var i Ita­li­en på 1970-ta­let.

I Sve­ri­ge är det för­bju­det att säl­ja stenmurkla om den in­te är för­välld, och Livs­me­dels­ver­ket av­rå­der från att äta den över­hu­vud­ta­get. För­u­tom de aku­ta ris­ker­na har gy­ro­mi­trin näm­li­gen ock­så vi­sat sig or­sa­ka can­cer i djur­för­sök. Gift­hal­ter­na mins­kar vis­ser­li­gen när man för­väl­ler svam­pen, men me­to­den är in­te helt sä­ker.

– Om man för­väl­ler väl­digt myc­ket kan det till och med va­ra far­ligt att an­das in ång­or­na, sä­ger Nord­mark Grass.

Skul­le man råka få i sig svam­pen rå räc­ker det med ett par matske­dar för att få kän­ning­ar, där kräk­ning­ar och mag­pro­blem of­ta är de förs­ta symp­to­men. En för­gift­ning be­hand­las med b-vi­ta­mi­net py­ri­dox­in, som mot­ver­kar gif­tets ef­fek­ter. På giftin­for­ma­tions­cen­tra­len får man var­je år om­kring 50 för­fråg­ning­ar från all­män­he­ten om stenmurkla, och fär­re än tio år­li­gen från sjuk­hu­sen.

För­gift­ning­ar är allt­så gans­ka ovan­li­ga, och det är ock­så ovan­ligt med be­stå­en­de men ef­ter be­hand­ling. Jo­han­na Nord­mark Grass vill än­då ma­na till för­sik­tig­het och att man föl­jer Livs­me­dels­ver­kets råd.

– Även om ris­ken för akut för­gift­ning är li­ten finns det fle­ra skäl att und­vi­ka stenmurkla. (TT)

FO­TO: SHUTTERSTOCK/TT

Livs­me­dels­ver­ket av­rå­der från att äta stenmurkla.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.