Guld­palm­schans för Ru­ben Öst­lund

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MI­RAN­DA SIGANDER/TT

Tar Ru­ben Öst­lund hem Guld­pal­men i Can­nes? El­ler blir det kans­ke en Netflix-film som får med sig det fi­nas­te pri­set? Det blir i så fall förs­ta och sista gång­en på en fes­ti­val som ut­ma­nas av sin sam­tid.

Den 70-års­ju­bi­le­ran­de filmfes­ti­va­len bju­der i år på ett spän­nan­de Guld­palms­start­fält, där ve­te­ra­ner som Mi­chael Ha­ne­ke (Amour), Fran­co­is Ozon (Isa­bel­le), So­fia Cop­po­la (Ma­rie An­to­i­net­te) och Todd Hay­nes (Ca­rol) mö­ter ny­kom­ling­ar i sam­man­hang­et, som Ru­ben Öst­lund. Med sin för­ra film, Tu­rist, blev han ut­ta­gen i si­do­ka­te­go­rin Un cer­tain re­gard men med The squa­re är han med i hu­vud­täv­ling­en.

– Jag ha­de in­te tac­kat ja till er­bju­dan­de om att va­ra med i nå­gon an­nan ka­te­go­ri. Jag har käm­pat mig upp till det här, har Ru­ben Öst­lund ti­di­ga­re sagt till TT.

ME­DAN DE SISTA sand­kor­nen so­pas bort från den rö­da mat­tan in­för ons­da­gens in­vig­nings­ga­la på­går de­bat­ten om fes­ti­va­lens fram­tid – och om bi­o­gra­fer­nas sär­ställ­ning – i in­ter­na­tio­nell bransch­press.

Ström­nings­tjäns­ten och pro­duk­tions­bo­la­get Netflix del­tar för förs­ta gång­en i hu­vud­täv­ling­en med ko­me­din The Mey­e­rowitz sto­ri­es av Noah Baum­bach och ac­tio­nä­ven­ty­ret Ok­ja av Bong Joon­ho.

Fil­mer­na vi­sas in­te på bio, vil­ket har upp­rört en bransch som re­dan kän­ner sig ut­satt av glo­ba­la

ström­nings­tjäns­ter. På ba­ra någ­ra år har kar­tan ri­tats om för in­köp av film och den tra­di­tio­nel­la vis­nings­ked­jan bio/vod/ström­nings­tjäns­ter är ut­ma­nad. Frans­ka bi­o­gra­fä­ga­re pro­te­ste­ra­de så kraf­tigt att fes­ti­va­lens konst­när­li­ge ledare Thi­er­ry Fré­maux re­dan har med­de­lat att det­ta blir sista gång­en fil­mer ut­an en till­hö­ran­de bi­o­grafvis­nings­plan

i Frank­ri­ke får va­ra med i täv­lan.

REED HASTINGS, NETFLIX vd, skri­ver på sin Fa­ce­book-si­da: ”Eta­blis­se­mang­et slu­ter si­na led mot oss. Se Ok­ja på Netflix 28 ju­ni. En fan­tas­tisk film som bi­o­graf­ked­jor­na vill stop­pa från att täv­la i Can­nes.”

Bild: THIBAULT CAMUS

GLA­MOUR. Rö­da mat­tan är ut­rul­lad och vän­tar på fo­to­gra­fer och stjär­nor. För­ra året gläns­te He­len Mir­ren vid pre­miä­ren av The unknown girl.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

NOMINERAD. Ru­ben Öst­lund täv­lar om Guld­pal­men vid årets fes­ti­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.