80-tals­fes­ten till­ba­ka i höst

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MARKO KORKEASALO 010-471 50 21 mk@hn.se

Niclas Blyh från Glom­men an­ord­nar en kväll med 80-tals­dof­tan­de li­ve­mu­sik i Halmstad, för and­ra året i rad. Sec­ret Ser­vice och Ry­an Pa­ris är någ­ra av ar­tis­ter­na som kom­mer.

Publi­ken på för­ra årets Be­at­box Li­ve fick dan­sa loss till synt­h­pop och ita­lo di­sco och bland ak­ter­na på scen fanns Ita­lo­ve och Ra­tio­nal Youth. I år upp­trä­der ar­tis­ter som för många är li­te mer väl­be­kan­ta.

– För­ra året var det sma­la­re namn, även om vi till ex­em­pel ha­de den gam­la ”Tracks”-hjäl­ten Paul Re­in. Nu sat­sar vi än­nu mer på ar­tis­ter som folk kän­ner igen, sä­ger ar­ran­gö­ren Niclas Blyh som bor i Glom­men, där han dri­ver fö­re­ta­get 2sho­re in­om event och de­sign.

DET STÖRS­TA NAM­NET till Be­at­box Li­ve är svens­ka Sec­ret Ser­vice. 80-tals­ban­det ha­de hit­lå­tar som ”Oh Su­sie”, ”Ten O’clock Post­man” och ”Flash in the Night”.

– Det­ta är ban­dets and­ra spel­ning i Sve­ri­ge se­dan 80-ta­let. De lå­ter pre­cis som förr och är rus­kigt bra, sä­ger Niclas Blyh.

Ett an­nat stort namn är Ry­an Pa­ris. Han är mest känd för ”Dol­ce Vi­ta”, som var en världs­hit 1983.

– Han har ald­rig upp­trätt i Sve­ri­ge. Han bor och tur­ne­rar en del i Tyskland och släp­per även ny mu­sik, men i den gam­la gen­ren ita­lo di­sco, be­rät­tar Niclas Blyh.

OCH JUST FANS av ita­lo di­sco kan se fram emot att för­ra årets suc­cé Ita­lo­ve kom­mer till­ba­ka. Det svens­ka ban­det hyl­la­des av många ef­ter för­ra årets Be­at­box Li­ve, som hölls på Kajskju­let i Halmstad. I år ar­ran­ge­ras mini­festi­va­len i stäl­let på Boom Boom Room, en för­änd­ring som ar­ran­gö­ren tror myc­ket på.

– JAG ÄR ute ef­ter li­te mer klubb. Kajskju­let krä­ver mer jobb för att ska­pa klubb­käns­la, sä­ger Niclas Blyh.

För­ra året låg fo­kus på synt­h­pop och ita­lo di­sco, nå­got som en­ligt ar­ran­gö­ren loc­ka­de folk från he­la Sve­ri­ge, men även från Danmark och Tyskland. I år blir det bre­da­re fo­kus med 80-talspop som grund.

– Den­na gång hop­pas vi att det kom­mer mer folk från Halmstad och Halland, sä­ger Niclas Blyh.

FÖR­U­TOM RE­DAN NÄMN­DA Sec­ret Ser­vice, Ry­an Pa­ris och Ita­lo­ve är svens­ka ar­tis­ten Saft klar för mu­sik­kväl­len i ok­to­ber. Fler namn är på gång. Ett dröm­namn för ar­ran­gö­ren är Sandra, mest känd för 80-tals­hiten ”(I’ll Ne­ver Be) Ma­ria Mag­da­le­na”.

– Men den prislappen går knap­past att lö­sa...

Bild: JARI VÄLITALO

MUSIKKVÄLL. Niclas Blyh ar­ran­ge­rar mini­festi­va­len Be­at­box Li­ve för and­ra året. Den­na gång är lo­ka­len Boom Boom Room.

RY­AN PA­RIS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.