Tor­pe­der­na är till­ba­ka med sin svar­ta hu­mor

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Ett van­ligt Svens­son-liv ef­ter att man sut­tit i fäng­el­se, går det? Kans­ke, men det är in­te en­kelt, i al­la fall in­te för ex-kri­mi­nel­le Son­ny i tv-se­ri­en ”Tor­pe­der­na” som ha­de pre­miär på TV4 i slu­tet av 2014. Ef­ter att mot­vil­ligt ha rå­nat ett gäng rå­na­re, bli­vit dum­pad av sin gra­vi­da flick­vän Ca­mil­la och fått en arg maf­fi­a­boss ef­ter sig flyd­de Son­ny med sin klan­ti­ge kum­pan Ni­ma i sista av­snit­tet och läm­na­de tit­tar­na med en rik­tig cliff­hang­er.

Ef­ter två år syn­tes fort­fa­ran­de in­te en skymt av en and­ra sä­song och att Mag­nus Hä­ren­stam, som haft en stor roll i se­ri­en som Son­nys svär­far, in­te fanns i li­vet läng­re ta­la­de sitt tyd­li­ga språk. Pro­jek­tet ”Tor­pe­der­na” ver­ka­de dött och be­gra­vet.

Kans­ke be­rod­de det på den märk­li­ga sti­len, där mör­kas­te all­var blan­da­des med skru­va­de skämt, som om den tra­si­ga tri­on i ”Tu­sen­brö­der” sla­git sig ihop med Jöns­son­li­gan. Kans­ke sak­na­des tit­tar­in­tres­set. Kans­ke ha­de se­ri­ens skapare, Jakob Ström och Fe­lix Hern­gren, trött­nat och lagt fo­kus på an­nat; den se­na­re har ju ex­em­pel­vis haft fullt upp med den be­röm­de hund­ra­å­ring­en och den kri­ti­ker­ro­sa­de dra­ma­se­ri­en ”Bonus­fa­mil­jen”.

Men nu har C Mo­re bör­jat sän­da sä­song två av ”Tor­pe­der­na”. Son­ny, spe­lad av Tor­kel Pe­ters­son, och Ni­ma (Leo Raz­zak) har flytt till Polen för att kom­ma un­dan bå­de po­li­sen och är­ke­fi­en­den Gö­ran (Dra­go­mir Mr­sic). Kvar i Sve­ri­ge finns Ca­mil­la (Liv Mjö­nes) som för­sö­ker lap­pa ihop sitt liv ef­ter det sto­ra ka­o­set som Son­ny läm­na­de ef­ter sig.

”min giss­ning om oin­tres­se från tit­tar­na vi­sa­de sig va­ra helt fel; den nya sä­song­en har ta­gits emot med öpp­na ar­mar.”

Även hon har an­led­ning att hål­la sig un­dan po­li­sen. In­te minst sin ex­ma­ke, tra­fik­po­li­sen Jo­nas (Jim­my Lindström), som till sin påträng­an­de per­son­lig­het på­min­ner starkt om ka­rak­tä­ren Mar­tin i ”Bonus­fa­mil­jen”. (De är för­res­ten li­ka till ut­se­en­det ock­så, kans­ke är de släkt?).

De två förs­ta av­snit­ten av sex har kom­mit ut på C Mo­re och fram­ö­ver kom­mer se­ri­en även att vi­sas på TV4. Min giss­ning om oin­tres­se från tit­tar­na vi­sa­de sig va­ra helt fel; den nya sä­song­en har ta­gits emot med öpp­na ar­mar. Den där märk­li­ga bland­ning­en av svart hu­mor och tra­gisk verk­lig­het fun­kar fak­tiskt.

Men hur ska det gå med Son­ny och Ca­mil­la, finns det nå­gon väg till­ba­ka för dem el­ler är all­ting ba­ra på väg ut­för? För Ca­mil­las skull hop­pas jag att en åter­för­e­ning ute­blir, men för dra­ma­tur­gins skull får vi kans­ke se dem ge kär­le­ken ett nytt för­sök mitt i ka­o­set.

PA­RAL­LELLT MED SON­NY och Ni­mas åter­komst är det ock­så en del and­ra in­hopp som för­gyl­ler: Ca­ro­li­na Gyn­ning som maf­fi­a­hust­ru och Ru­ne Tem­te som gro­tesk norr­man är två ex­em­pel. Le­na Philips­son i rol­len som sig själv är in­te fullt li­ka spex­ig som när Tho­mas Di Le­va spe­la­de van­vet­tig va­pen­sam­la­re i förs­ta sä­song­en. Men det är än­då ro­ligt när ett pro­gram drar till sig kän­da an­sik­ten som dy­ker upp i nya och in­te all­tid helt smick­ran­de si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.