Larm från fac­ket om för­s­kol­lä­ra­re

FAL­KEN­BERG: För­s­kol­lä­rar­na hin­ner in­te med si­na upp­gif­ter och många väl­jer att gå ner i ar­bets­tid för att or­ka med job­bet. En un­der­sök­ning vi­sar att de kän­ner sig pres­sa­de och otill­räck­li­ga.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Le­na Lyxell 010-471 52 68 ∙ le­na.lyxell@hn.se

För­s­kol­lä­rar­nas ar­bets­si­tu­a­tion är minst sagt an­strängd. Många går ner i tid för att or­ka job­ba. Per­so­na­len är oro­lig för bar­nens sä­ker­het. Det vi­sar en ny un­der­sök­ning.

In­för fi­ran­det av för­sko­lor­nas dag som upp­märk­sam­mas i dag har Lä­rar­för­bun­det i Fal­ken­berg gjort en un­der­sök­ning bland de med­lem­mar som ar­be­tar som för­s­kol­lä­ra­re. Med­lem­mar­na har sva­rat på frå­gor om hur de upp­le­ver sin ar­bets­mil­jö. Det är förs­ta gång­en som un­der­sök­ning­en genomförts. Av de 200 per­so­ner som ha­de chans att sva­ra på enkä­ten var det 130 som gjor­de det.

– Vi är nöj­da med del­ta­gan­det, sä­ger Fre­dric Hil­lertz som är hu­vud­skydds­om­bud för Lä­rar­för­bun­det i Fal­ken­berg.

MED­LEM­MAR­NA FICK SVA­RA på tio frå­gor på web­ben och Fre­dric Hil­lertz oro­as av resultatet.

– Ar­bets­mil­jön är in­te till­räck­ligt bra. Jag hop­pas att vi kan fö­ra kon­struk­ti­va dis­kus­sio­ner med för­valt­nings­led­ning­en för att kom­ma till rät­ta med pro­ble­men. Vårt mål är att för­s­kol­lä­ra­ryr­ket ska bli nå­got som man or­kar med un­der ett helt yr­kes­liv. Allt an­nat är en för­lust för sam­häl­let, sä­ger Fre­dric Hil­lertz.

Med­lem­mar­nas svar vi­sar att drygt hälf­ten av dem som del­ta­git i un­der­sök­ning­en gått ner i tjänst för att or­ka med si­na ar­bets­upp­gif­ter.

– Om ar­bets­mil­jön var bätt­re skul­le fler or­ka job­ba hel­tid. Det skul­le le­da till att be­ho­vet av vi­ka­ri­er mins­kar, sä­ger Fre­dric Hil­lertz.

”Att ar­be­ta som för­s­kol­lä­ra­re är jät­testres­sigt. Man är helt slut ef­ter en ar­bets­dag”

JENNY NILSSON sty­rel­se­le­da­mot, Lä­rar­för­bun­det Fal­ken­berg

HAN FÅR MED­HÅLL av Jenny Nilsson som ar­be­tat som för­s­kol­lä­ra­re i 20 år. Hon är sty­rel­se­le­da­mot i Lä­rar­för­bun­det i Fal­ken­berg. Ar­bets­kli­ma­tet har hård­nat på se­na­re år, in­ty­gar hon.

– Att ar­be­ta som för­s­kol­lä­ra­re är jät­testres­sigt. Man är helt slut ef­ter en ar­bets­dag. Många går ner i tid för att or­ka job­ba och än­nu fler skul­le gö­ra det om de ha­de råd, sä­ger Jenny Nilsson.

Det som gör att ar­be­tet blir mer krä­van­de är ad­mi­nist­ra­tio­nen som ökar.

- Vi blir ålag­da att gö­ra nya sa­ker he­la ti­den. Of­ta hand­lar det om att do­ku­men­te­ra verk­sam­he­ten, blog­ga och gö­ra an­nat som tar tid från bar­nen. Vi för­s­kol­lä­ra­re mås­te få sche­ma­lagd pla­ne­rings­tid. Idag sä­ger led­ning­en att pla­ne­rings­ti­den ska läg­gas när det finns möj­lig­het. Det in­ne­bär att vi of­ta in­te hin­ner pla­ne­ra ef­tersom vi mås­te va­ra i barn­grup­per­na i stäl­let. Pla­ne­ring­en görs hem­ma, på fri­ti­den, sä­ger Jenny Nilsson.

HON ÄR IN­TE en­sam om att kän­na att hon in­te hin­ner det hon ska un­der ar­bets­da­gen. I un­der­sök­ning­en sva­rar näs­tan hälf­ten av med­lem­mar­na att de in­te hin­ner med att ut­fö­ra sitt upp­drag som för­s­kol­lä­ra­re un­der or­di­na­rie ar­bets­tid. Dess­utom sva­rar en stor ma­jo­ri­tet av med­lem­mar­na att de in­te kun­nat ga­ran­te­ra al­la barns sä­ker­het un­der den se­nas­te vec­kan.

– Jag tol­kar det sva­ret som att vå­ra med­lem­mar kän­ner att det är svårt att hål­la upp­sikt över al­la barn när det in­te finns till­räck­lig per­so­nal på plats. När vi be­sö­ker för­sko­lor ser vi att per­so­na­len har det job­bigt. Sva­ren vi fick be­kräf­tar den bil­den, sä­ger Fre­dric Hil­lertz.

Sjuk­skriv­ning­ar­na hos för­sko­lans per­so­nal (bå­de barnskö­ta­re och för­s­kol­lä­ra­re) öka­de från 5.89 pro­cent år 2014 till 6.79 pro­cent år 2015.

– Den störs­ta ök­ning­en av sjuk­skriv­ning­ar ser vi bland för­s­kol­lä­ra­re som är un­der 29 år, sä­ger Fre­dric Hil­lertz.

FÖRSKOLECHEF ANETTE KLANG Jensen har in­te hun­nit sät­ta sig in i Lä­rar­för­bun­dets un­der­sök­ning, men sä­ger att hon tar resultatet på stort all­var.

– V har re­dan bo­kat en tid för att ha en di­a­log med Lä­rar­för­bun­det. Vi be­hö­ver mer underlag, man ska in­te dra för sto­ra väx­lar av den­na un­der­sök­ning. Vi mås­te tit­ta dju­pa­re på or­sa­ker­na bakom resultatet, sä­ger Anette Klang Jensen.

Bild: LE­NA LYXELL

ORO­LI­GA. Fre­dric Hil­lertz, hu­vud­skydds­om­bud för Lä­rar­för­bun­det i Fal­ken­berg och Jenny Nilsson, för­s­kol­lä­ra­re och sty­rel­se­le­da­mot i Lä­rar­för­bun­det i Fal­ken­berg är oro­li­ga för för­s­kol­lä­rar­nas si­tu­a­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.